Reactienota Voorlopig Ontwerp Meidoornstraat

Alle aanwonenden zijn per brief geïnformeerd over het project. Dit waren alle bewoners van de Meidoornstraat. Dit zijn in totaal 25 adressen. Aan hen is gevraagd om wensen en verbeteringen in te dienen. Hierop kwamen 13 schriftelijke reacties.

In de onderstaande onderwerpen worden alle wensen van de huishoudens per onderwerp genoemd. Sommige huishoudens hebben op meerdere onderwerpen gereageerd. Per onderwerp is de reactie hierop van de gemeente te zien.

Algemeen

 • Twee huishoudens willen weten tot hoe hoog de weg wordt opgehoogd.

De ophoging fluctueert tussen de 20 en 30 cm. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de heer C.G. Maas (projectleider) via telefoonnummer (020) 496 21 21. Hij kan melden hoeveel de weg bij u omhoog gaat.

 • Eén huishoudens geeft aan de gemeente aansprakelijk te willen stellen als het ophogen van de straat leidt tot kosten voor het huishouden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de goede staat van de weg. Daarbij hoort ook het van tijd tot tijd de weg terugbrengen op hoogte. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan met aangrenzende particuliere percelen. Het op hoogte houden of brengen van particuliere percelen is een verantwoordelijkheid van de particuliere eigenaren.

De gemeente is (net zoals bij onder andere de Rijksstraatweg) bereid om:

 • tot 1 meter over de erfgrens heen de voortuin eenmalig aan te helen/ een overgang te maken over de volle breedte. Het overige gedeelte van de voortuin moet de eigenaar wel zelf oppakken;
 • begroeiing die is aangebracht in die eerste meter, te verwijderen. Het opnieuw aanplanten moet de eigenaar zelf oppakken;
 • de aannemer te vragen om zand en grond/teelaarde te verkopen aan bewoners voor het ophogen van de voortuin (eventueel de achtertuin).

Onze ervaring is dat de aannemer dit tegen een goede prijs kan verzorgen. De aannemer en de bewoner moeten het samen eens zijn over alle voorwaarden. De gemeente speelt hierin geen rol.
Uiteraard mag een bewoner ook altijd een andere partij benaderen.

Wegen

 • Elf huishoudens gaven aan de parkeerlus niet te verkleinen, omdat deze al vrij klein is; Er keren hier veel bestelbusjes en incidenteel ook zwaarder verkeer.

Gezien het grote aantal bewoners dat niet wenst dat de keerlus kleiner wordt, blijft de omvang van de keerlus gehandhaafd.

 • Drie huishoudens geven aan dat er voldoende parkeergelegenheid is,één huishouden wil twee parkeerplaatsen erbij. Eén huishouden wilweten hoeveel parkeerplaatsen er zijn. Eén bewoner wil weten of de parkeerplaatsen tussen huisnummer 1 t/m 7 op dezelfde plek blijven als ze haaks worden.

Er zijn 13 schuine en 3 haakse parkeervakken en er zijn circa 15 plekken om niet hinderlijk langs te parkeren. Er worden geen extra parkeervakken aangebracht. Het draagvlak hiervoor is niet groot genoeg.

 • Zes huishoudens wensen dat het schuin parkeren wordt gehandhaafd; voornamelijk omdat dit makkelijk in te rijden is; 1 bewoner wenst het haaks parkeren te zien op tekening.

Het inrijden bij schuine parkeervakken is makkelijker, maar het uitrijden en keren in een doodlopende straat is lastiger tenzij men helemaal wil doorrijden tot de keerlus of gebruik maakt van een oprit. Gezien het aantal tegenstanders en één geïnteresseerde in haaks parkeren, wordt afgezien van het aanbrengen van haakse parkeervakken.

 • Vijf huishoudens wensen geen langsparkeervakken, maar alleen de mogelijk om langs te parkeren.

Middels het langsparkeren kan er structuur worden aangebracht waar men kan langsparkeren en waar men dat niet zou moeten doen. Zo is de keerlus niet goed bruikbaar als daar langs de weg wordt geparkeerd. Ook bij de schuine parkeervakken wordt het gebruik ervan bemoeilijkt. Er zijn alleen tegenstanders en geen voorstanders. Daarom wordt afgezien van het aanbrengen van langsparkeervakken; de blauwe belijning wordt overal opnieuw aangebracht behalve in de bocht nabij huisnummer 7.

 • Twee huishoudens wensen dat de ingang van het milieudepot wordt behouden, één bewoner wenst dat de ingang wordt verplaatst naar de voetbalvereniging.

De weg langs het gebouw van CTO is op dit moment te smal om een permanente ontsluiting te kunnen zijn van het milieudepot. De ingang van het milieudepot blijft gehandhaafd.

N.B. de Meidoornstraat is meer dan 1 meter breder. Bovendien ontstaan mogelijk ongewenste verkeerssituaties door:

 • het mengen van (jeugdige) bezoekers van de voetbalvereniging op het parkeerterrein met doorgaand verkeer van/naar het milieudepot.
 • het rijden van voertuigen, die van of naar de werf moeten, langs een school, De Pionier, met wederom jeugdige verkeersdeelnemers.

Verkeer

 • Twee huishoudens merken op dat de kruising van het fietspad met de weg van/naar het milieudepot onoverzichtelijk is. Eén van deze twee vraagt om een dodehoekspiegel.

Vanuit de Meidoornstraat is er voldoende zicht over het gras en de haag (bij de speelplek). Vanuit het milieudepot wordt het zicht beperkt door de wat hogere begroeiing. De gemeente gaat die begroeiing snoeien dan wel vervangen met lagere beplanting. De gemeente plaatst geen spiegels (meer).
De belangrijkste reden hiervoor is dat de automobilist door de bolling een vertekend beeld krijgt. Een fietser is daarin slecht zichtbaar. Hierdoor is snelheid en afstand lastig in de schatten.

 • Eén huishouden wenst snelheidbeperkende maatregelen langs huisnummer 1 t/m 7, omdat men daar hard optrekt. Een en ander in verband met spelende jeugd op straat. Eén andere huishouden wenst bebording die aangeeft dat er spelende kinderen zijn.

De snelheid van automobilisten die op enige manier een verbinding maken met satellieten (routenavigatie) is bekend bij de gemeente: 85% van deze automobilisten rijdt circa 20 km/uur of langzamer tussen huisnummer 1 t/m 7. De toegestane snelheid is daar 30 km/uur. De gemeente begrijpt dat sommige bewoners dit anders ervaren maar ziet geen aanleiding voor snelheidsremmende maatregelen.

Plaatst de gemeente toch bijvoorbeeld bloembakken (verspringen van de doorgaande weg), dan moeten deze op zo’n wijze worden aangebracht dat vrachtwagens van en naar het milieudepot er langs kunnen rijden. Bij zo’n opstelling zou een personenauto in theorie alsnog hoge snelheden kunnen halen. Het aanbrengen van drempels en plateau’s geven teveel trillingen/overlast, waardoor dit niet wenselijk is.

 • Eén huishouden wenst dat er iets aan de haag gedaan wordt bij het speelterrein om te voorkomen dat kinderen de straat oprennen. Eén bewoner wenst dat de haag geen gat heeft aan de fietspadzijde om te voorkomen dat kinderen zo het fietspad op gaan.

Aan de fietspadzijde van het speelterrein, moet men om de prullenbak en hekwerk heen lopen om van en naar het speelterrein te gaan. De gemeente vindt dit voldoende om de snelheid van gebruikers (kinderen) af te remmen, voordat ze ineens op het fietspad staan. Bovendien is er een voetpad tussen het fietspad en speeltuin. Deze toegang blijft gehandhaafd.

Aan de Meidoornzijde gaat de gemeente een identiek hekwerk plaatsen om te voorkomen dat gebruikers (kinderen) zomaar de weg op kunnen lopen.

 • Eén huishouden wenst beteren blauwe belijning.

De blauwe belijning op de trottoirband is later aangebracht en de verf slijt er relatief snel af. De betonstraatstenen zijn in de fabriek geverfd en zo uitgehard, waardoor de kleur langer behouden blijft. De gemeente brengt alleen deze blauwe stenen aan.

 • Eén huishouden wenst gele belijning in de bocht tegen het (hinderlijk) parkeren in de bocht bij woningnummer 7.

Het is niet wenselijk in deze bocht te parkeren. Daarom haalt de gemeente hier de blauwe belijning weg. Het is dan op grond van de parkeerschijfzone niet toegestaan daar te parkeren. Dat mag immers alleen langs een blauwe streep en op vakken die met een “P” zijn gemarkeerd.

 • Twee huishoudens wensen een woonerf.

Een woonerf moet aan diverse eisen voldoen: zo moet de straat zo worden ingericht dat het verkeer slalommend door de wijk rijdt. Door deze inrichting toe te passen wordt de snelheid laag. Het slalommen wordt bereikt door verplichte parkeerplaatsen en groenstroken aan te leggen.
Zo’n inrichting is in de Meidoornstraat niet haalbaar, omdat de weg (afgezien van de bocht nabij woningnummer 7) recht is. Daarnaast is de snelheid al laag. Zoals hierboven benoemd rijdt 85% van de automobilisten circa 20km/uur of langzamer tussen huisnummer 1 t/m 7 en in het overige gedeelte rijdt 85% ongeveer 25 km/uur of langzamer. Daarom komt er geen inrichting als woonerf.

 • Twee huishoudens wensen andere tijden van de parkeerschijfzone om overlast te voorkomen van bezoekers van voetbalwedstrijden of andere evenementen.

De venstertijden gelden nu tot 20.00 uur. De meeste evenementen zijn dan afgelopen. De gemeente gaat deze tijden niet verder oprekken. Daarnaast wil de gemeente ook eenduidige tijden voor het hele gebied. Dit houdt de situatie voor de weggebruiker duidelijk.

 • Eén huishouden wenst het rood/witte schrikhek aan het einde van de straat wordt opgeknapt.

Het schrikhek wordt vervangen.

 • Eén huishouden wenst dat er wordt aangegeven middels bebording dat de straat dood loopt.

Er komt aan het begin van de straat een verkeersbord dat aangeeft dat de straat doodloopt.

Groen

 • Twee huishoudens wensen fruitbomen. Twee huishoudens wensen inheemse soorten zoals de linde. Twee huishoudens wensen meidoorns, en één wenst het behoud van de meidoorn. Eén bewoner wenst meer biodiversiteit in het algemeen.

De gemeente heeft geprobeerd om de riolering onder de straat te plaatsen. De huidige riolering ligt nu in de berm onder veel bomen. Op deze wijze konden mogelijk veel bomen blijven staan. Omdat er in de straat een bijzonder dikke en harde fundering ligt, bleek dit plan financieel niet haalbaar. Het riool komt nu terug op de huidige plek. Hierdoor moeten de bomen die er bovenop groeien allemaal gekapt worden. Normaal planten we geen bomen op een riool om precies deze situatie te voorkomen. Daarnaast kunnen de wortels in de huisaansluitingen groeien en zo verstoppingen veroorzaken.

Volgens de bomenverordening van de gemeente moeten alle bomen worden gecompenseerd die gekapt worden. Er is echter geen andere plek mogelijk dan de berm waaronder het riool komt. Daarom is besloten de bomen toch terug te plaatsen op die plek, maar het worden niet diep wortellende soorten.
De Meidoorn valt hieronder. Wij hebben op onderhoudmeidoornstraat van dit project een voorstel gedaan, waarmee we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de bewoners.

 • Eén huishouden merkt op dat het groen 0,50 tot 1,00 uit de straat moet zijn.

De gemeente pakt de inrichting van het groen zo aan dat met het bij regulier onderhoud niet over de weg hangt.

 • Eén huishouden wenst dat de beplanting het zicht op de oude busbaan blijft wegnemen. Eén huishouden wenst dat de beplantinghet zicht op het milieudepot / fietspad blijft wegnemen ter hoogte van huisnummer 8 t/m 9.

Hier komt begroeiing terug die op termijn vergelijkbaar is met de huidige begroeiing.

 • Vier huishouden zijn voor de bloemrijke berm. Eén huishouden wenst een berm zoals die is aangelegd langs de Harteveldseweg in Diemen.Eén bewoner merkt op dat er een maaibeleid moet zijn voor bloemrijke bermen en riet.

De gemeente maait bloemrijke bermen twee keer per jaar en het maaisel wordt afgevoerd. Het riet wordt een keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De berm langs de Harteveldseweg is begroeid met vaste planten. Deze begroeiing is duur in aanleg en onderhoud. Daarom wordt een dergelijke begroeiing in Ouder-Amstel alleen toegepast op plaatsen waar veel mensen komen zoals dorpscentra en doorgaande wegen.

 • Eén huishouden vraagt of de gemeente mogelijk een lokale imker kan inlichten over het mogelijk gebruik van bijenkasten.

De gemeente gaat niet actief op zoek naar een imker. Is er een wens van een imker om bijenkasten te plaatsen in de openbare ruimte? Dan kan hij/zij dat melden gemeente@ouder-amstel.nl. Dit valt echter buiten dit project.

 • Eén huishouden vraagt of de gemeente bloembakken aan lantaarnpalen wil hangen.

De gemeente hangt geen bloembakken op aan lichtmasten. In de winkelcentra worden de bloembakken verzorgd door de
winkeliersverenigingen. Wanneer de bewoners van de Meidoornstraat bloembakken in lichtmasten willen aanbrengen en onderhouden dan kan daarvoor een verzoek ingediend worden via gemeente@ouder-amstel.nl.

Verlichting

 • Eén huishouden vraagt of er al geen ledlampen in de lichtmasten zijn.

De gemeente heeft inderdaad in 2022 en vooruitlopend op dit project de lichtmasten al voorzien van ledlampen. Vervanging is niet nodig.

Speeltoestellen en straatmeubilair

 • Eén huishouden wenst ook speeltoestellen voor oudere jeugd. Eén huishouden wenst meer toestellen.

De speelplek aan de Meidoornstraat maakt geen onderdeel uit van het gemeentebrede vervangingsprogramma van speelplekken. Deze speelplek zou eventueel in de volgende beleidsperiode (na 2027) in aanmerking komen voor renovatie.

 • Eén huishouden wenst een bankje of iets anders sociaals.

Het aanbrengen van een bankje past in het beleid van de gemeente: een bankje kan geplaatst worden als sociale voorziening als hier voldoende behoefte aan is. Op dit moment heeft 1 huishouden deze wens geuit. Dat is niet voldoende om een bankje te plaatsen. Ook staat er al een bankje bij de speeltoestellen.

Afval

 • Drie huishoudens willen de ondergrondse container handhaven op de huidige plek. Eén bewoner geeft aan geen bezwaar te hebben dat de ondergrondse container mogelijk wordt verplaatst.

De omvang van de keerlus wordt gehandhaafd (zie ook hierboven) omdat de meeste bewoners niet willen dat de keerlus kleiner wordt. Hierdoor kan deze lus gebruikt blijven worden door de vuilniswagens. Daarmee vervalt de reden om de ondergrondse container te verplaatsen. De opstelplek voor minicontainers wordt eveneens gehandhaafd.

Water

 • Eén huishouden wenst dat de gemeente zich inzet bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om het waterpeil te verhogen. Dit om op deze wijze het inklinken van de bodem tegen te gaan.

Het klopt dat een hoger waterpeil het inklinken van de grond tegengaat. De waterpartij in de Meidoornstraat zit in een peilgebied dat is vastgesteld door het bestuur van het Waterschap. De gemeente gaat voor de Meidoornstraat geen gesprekken aan met het bestuur van het Waterschap voor een nieuw peilbesluit.

Overige

 • Eén huishouden vraagt zich af waar geparkeerd kan worden op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

De gemeente beseft dat er hinder kan ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het kan zijn dat er tijdelijk elders in de nabije omgeving geparkeerd moet worden. Voordat de werkzaamheden beginnen, ontvangen bewoners een brief met onder meer informatie over de bereikbaarheid van de woning tijdens het werk.

Om onder andere de overlast te beperken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd volgens een nog uit te werken BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie).