Onderhoud Meidoornstraat

Het openbaar gebied van de Meidoornstraat is gezakt. Dit komt door het inklinken van de veenondergrond. Doel van het project “Onderhoud Meidoornstraat" is de rijweg weer terug op hoogte brengen en het huidige (lekkende riool) te vervangen.

Bewoners van de Meidoornstraat waren uitgenodigd om mee te denken over het Voorlopig Ontwerp (VO). Hun inbreng heeft geresulteerd in een plan met kleine aanpassingen van de inrichting boven de grond. Ook hebben bewoners wensen aangegeven voor het terug planten van bomen. Voorlopig Ontwerp (VO) is vastgesteld.  

Meerdere bewoners hebben voor het aanplanten van nieuwe bomen wensen ingediend. Deze kunt u terugvinden in de Reactienota. Hun inbreng is gebruikt bij het maken van het bomenvoorstel. In het Bomenvoorstel Meidoornstraat ziet u de plekken die de gemeente voorstelt voor het plaatsen van de nieuwe bomen. 

Het rioolplan

Het rioolplan bestaat uit het verwijderen van het oude gemengde stelsel. Vervolgens wordt dit vervangen door een gescheiden stelsel op dezelfde plek. Dit betekent dat het regenwater naar de sloot wordt afgevoerd. Het overige rioolwater wordt afgevoerd om te worden gezuiverd. 

Reactienota en Definitief Ontwerp

In de Reactienota zijn de reacties/suggesties van bewoners verzameld. Hier vindt u terug welke reacties zijn meegenomen en welke niet met een korte uitleg waarom iets wel of niet is verwerkt.
De gemeente werkt nu aan het Definitief Ontwerp. Het Bomenvoorstel moet hier nog in opgenomen worden. 

Inrichting van de straat

De inrichting van de straat blijft boven de grond vrijwel hetzelfde. Uit de ontvangen reacties op het eerste voorstel van de gemeente bleek geen draagvlak voor de grote aanpassingen. Daarom is gekozen voor een ontwerp met zo min mogelijk veranderingen. 

De gemeente gaat het volgende doen:  

  • De bestaande bestrating(afgeschreven) wordt vervangen door nieuw materiaal. 
  • De parkeervakken en het midden van de draaicirkel worden ingericht met grasbetontegels. Zo ontstaat iets meer biodiversiteit. Bovendien is de inrichting dan beter geschikt om klimaatveranderingen op te vangen (klimaatadaptieve inrichting). 
  • De bestaande beschoeiing drukken we naar beneden voor het creëren van een natuur vriendelijke oever. Ook dit draagt bij aan de biodiversiteit en past bij een klimaatadaptieve inrichting. 
  • De bomen tegenover woningnummer 1 en 2 en tussen nummer 8 t/m 21 worden gekapt. Dit is helaas noodzakelijk om het riool te kunnen vervangen. 
  • De gekapte bomen worden teruggeplaatst. Het voorstel is om de volgende bomen terug te planten:

-    Cartaegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
-    Cartaegus Laevigata (tweestijlige meidoorn)
-    Crataegus Paul’s scarlet (rode meidoorn)
-    Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes)
-    Pyrus calleryana 'Chanticleer' (sierpeer)
-    Betula pendula (ruwe berk)

Planning

Er bleek veel aanvullend onderzoek nodig voor het (her) inrichten van de riolering. Hierdoor is er vertraging gekomen in de planning. Het Definitief Ontwerp wordt waarschijnlijk in maart 2024 vastgesteld. Hierna kan het werk worden aanbesteed. De verwachting is dat we na de zomer van 2024 beginnen met de uitvoering. 
Het werk wordt in fases gedaan. Tegen die tijd ontvangen bewoners een brief over die fasering en bijvoorbeeld bereikbaarheid van de woning.

Informatie

Voor vragen of meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de heer C.G. Maas (projectleider) via (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl met als onderwerp “Meidoornstraat 2022-113579”.

Vragen en antwoorden 

Waarom lekt het riool? 

Het bestaande hoofdriool is aangelegd naast de weg onder de bomen. Doel van het riool is het regenwater en het overige rioolwater afvoeren zodat het gezuiverd kan worden. Het riool is gedeeltelijk onderheid. Hierdoor zijn sommige delen verzakt en sommige niet. Dit veroorzaakt lekkage van het riool: er lekt grondwater het riool in. Daarnaast groeien er door de lekkage boomwortels in het riool.

Heeft het werk invloed op de grondwaterstand? 

Ja, de grondwaterstand is nu kunstmatig verlaagd. Dit komt omdat er grondwater het riool in lekt. Het nieuwe riool is weer waterdicht. Daarmee komt de grondwaterstand weer op het oude peil en dus hoger. 

Heeft dit gevolgen voor mijn woning? 

De grondwaterstand wordt hoger en dat kan betekenen dat er  grondwater ontstaat in de kruipruimte. Een mogelijke oplossing voor bewoners is dat indien dit lijdt tot overlast, dat de bewoners zelf de kruipruimte kunnen ophogen. Het inklinken van de veenondergrond vindt namelijk ook plaats onder de woningen.  

Wie moet de kosten betalen van het ophogen van mijn perceel?

De kosten van het ophogen van het perceel moet worden betaald door de eigenaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de goede staat van de weg. Daarbij hoort ook het van tijd tot tijd de weg terugbrengen op hoogte. Hierdoor kan hoogteverschil ontstaan met aangrenzende particuliere percelen. Het op hoogte houden of brengen van particuliere percelen is een verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. 

Waarom gaat bij huisnummer 7 het riool door de straat? 

Op de hoek bij woningnummer 7 gaat het riool door de straat om de speellocatie met het groen te ontzien. Hier ligt de zware funderingslaag relatief ondiep.

Wat was het oorspronkelijke rioolplan? 

In het eerste plan was de gedachte het regenwater vertraagd af te voeren via een drainage in een nieuwe fundering. Onder de fundering zou het teveel aan water vervolgens afgevoerd worden via een andere drain naar de sloot. Deze onderste drain zou tegelijk voorkomen dat de ondergrond verdroogd. Hierdoor zou de grond minder snel inklinken. 

Vervolgens zou naast de onderste drain het nieuwe rioolstelsel komen voor het overige rioolwater. Een deel van het oude lekke riool zou verwijderd worden en een deel zou achterblijven. Hierdoor konden de bomen blijven staan. 

Waarom wordt dit plan niet uitgevoerd? 

De zeer forse en harde fundatie, die soms 1,50 meter tot 2,00 meter onder de grond ligt, heeft geleid tot de keuze om de laag niet te verwijderen en het rioolplan aan te passen. 

Hoe komt die funderingslaag zo hard? 

Dit is in de loop der tijd ontstaan. Onder de weg is een funderingslaag aangetroffen van hoogovenslakken en die is bijna zo hard geworden als beton. Deze fundering bevindt zich ongeveer 30 centimeter onder de weg bij huisnumer 8. De laag is zo ver verzakt dat pas bij huisnummer 22 de fundatie 1,50 meter onder de grond terug is gevonden. De funderingslaag is minimaal 50 centimeter dik. Dat is zeer fors. 

Bewonersbrief en documenten

Bewonersbrief (pdf, 133 kB)
Voorlopig Ontwerp (VO) (presentatietekening) (pdf, 1 MB)
Reactienota (pdf, 465 kB)
Bomenvoorstel Meidoornstraat (pdf, 378 kB)

U kunt de bewonersbrief en bovengenoemde documenten opvragen via: webredactie@duoplus.nl