Bewonersbrief Vaststellen ontwerp Meidoornstraat

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u dat het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het project “Onderhoud Meidoornstraat” is vastgesteld. Hierin zijn de reacties en suggesties van bewoners zoveel mogelijk verwerkt. Een overzicht van de reacties vindt u in de “Reactienota Voorlopig Ontwerp Meidoornstraat”. Daarin kunt u zien welke suggesties zijn overgenomen en welke niet, met een korte uitleg.  

Definitief Ontwerp

We gaan nu aan de slag met het Definitief Ontwerp. Ook in deze fase van het project betrekken wij u als bewoner weer graag. Wilt u reageren op het Voorlopig Ontwerp, vul dan het bijgevoegde reactieformulier in. U kunt uw mening geven over welke bomen terug geplant kunnen worden, maar ook over alle andere onderdelen in het ontwerp. 
Wij vragen u het reactieformulier volledig in te vullen en uiterlijk 11 februari 2024 aan de gemeente te retourneren (mail-/adresgegevens vindt u op het reactieformulier). 

Toelichting herinrichting riool 

Helaas bleek het na uitvoering onderzoek niet mogelijk om het oude riool langs de kant van de weg waar mogelijk te verwijderen en te vervangen door een nieuw riool onder de weg. Daarom wordt nu het oude gemengde stelsel vervangen door een gescheiden stelsel op dezelfde plek. Dit houdt helaas in dat de bomen die op het riool staan tussen huisnummers 8 t/m 21 worden gekapt en 1 op 1 worden vervangen door nieuwe bomen. 

Grondwaterstand

Het werk heeft effect op de grondwaterstand. Die stand is nu kunstmatig verlaagd door diverse lekkages in het riool en omdat er grondwater het riool in lekt. Het nieuwe riool is straks weer waterdicht  Daarmee komt de grondwaterstand weer op het oude peil en dus hoger. 

Gevolgen voor uw woning

Dat kan betekenen dat er grondwater ontstaat in de kruipruimte van uw woning. 
Een oplossing kan zijn om de grond in de kruipruimte op te hogen. De kosten hiervoor zijn voor de eigenaar van de woning. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de goede staat van de weg. Daarbij hoort ook het van tijd tot tijd de weg terugbrengen op hoogte. Hierdoor kan een hoogteverschil ontstaan met aangrenzende particuliere percelen. Het op hoogte houden of brengen van particuliere percelen is een verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. 

Op onderhoudmeidoornstraat vindt u meer informatie over de riolering en de gevolgen van de grondwaterstand.

Bomen

De gemeente heeft voor de nieuwe aanplant van bomen het volgende voorstel:  

  • Cartaegus monogyna (éénstijlige meidoorn)
  • Cartaegus Laevigata (tweestijlige meidoorn)
  • Crataegus Paul’s scarlet (rode meidoorn)
  • Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes)
  • Pyrus calleryana 'Chanticleer' (sierpeer)
  • Betula pendula (ruwe berk)

Op onderhoudmeidoornstraat vindt u aangegeven waar de gemeente de nieuwe bomen wil terugplaatsen. Via reactieformulier (pdf, 168 kB) kunt u uw mening hierover geven. 

Planning

Er bleek veel aanvullend onderzoek nodig voor het (her) inrichten van de riolering. Hierdoor is er vertraging gekomen in de planning. Het Definitief Ontwerp wordt waarschijnlijk in maart vastgesteld. Hierna kan het werk worden aanbesteed. De verwachting is dat we na de zomer van 2024 beginnen met de uitvoering. 
Het werk wordt in fases gedaan. Uiteraard krijgt u tegen die tijd informatie over die fasering en bijvoorbeeld bereikbaarheid van de woning. Op onderhoudmeidoornstraat vindt u de actuele stand van zaken. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de heer C.G. Maas (projectleider). Dit kan telefonisch (020) 496 21 21 of via een mail naar gemeente@ouder-amstel.nl met als onderwerp “Meidoornstraat 2022-113579”.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
namens dezen,

Ing. P.M. Louwerse
Teamleider Inrichting en Beheer
Duo+ /Afdeling Buurt / team Inrichting en Beheer