Privacyverklaring afvalinzameling

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

Deze informatie vind je op Privacyverklaring - Gemeente Ouder-Amstel.

Algemeen

De gemeente Ouder-Amstel verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. In dit document, welke specifiek betrekking heeft op de persoonsgegevensverwerking met betrekking tot gedifferentieerde afvalinzameling geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast. 

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.

Voor de verwerkingen van gedifferentieerde afvalinzameling is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 
De gemeente Ouder-Amstel heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@ouder-amstel.nl.

Verwerken van persoonsgegevens 

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners of medewerkers. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven. 

Doel 

De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen geregistreerd:

 • de uitgifte van afvalpassen en minicontainers;
 • de verrekening van het aantal ledigingen in de restafvalcontainers en van de minicontainers in het buitengebied

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking vind je in artikel 6, lid 1, onderdeel e “AVG”

Categorieën persoonsgegevens 

Hiervoor verwerkt KLIKO WTS in opdracht van gemeente Ouder-Amstel de volgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van het toegangssysteem voor de restafvalcontainers.

 • Straat, huisnummer en woonplaats
 • Nummer afvalpas
 • Saldo pas
 • Datum, tijdstip en locatie van een storting

Hiervan worden alleen de adres gegevens gedeeld met de gemeente. De overige gegevens zijn niet zichtbaar voor de gemeente. Inwoners hebben inzicht in hun de door KLIKO WTS verwerkte gegevens in het bewonersportaal.

Door CCV Group B.V. worden in opdracht van gemeente Ouder-Amstel de betalingen ten behoeve van de afvalpas verwerkt. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Bankrekening
 • Naam
 • Nummer afvalpas

Al deze persoonsgegevens zijn niet zichtbaar en worden niet gedeeld met de gemeente.

Ten behoeve van de verschillende compensatieregelingen verwerkt de gemeente de volgende persoonsgegevens van de personen die een aanvraag hebben ingediend voor een compensatie:

Compensatie minima:

 • Naam
 • Straat, huisnummer en woonplaats 
 • Een- of meerpersoonshuishouden

Compensatie medisch afval:

•    Naam
•    Straat, huisnummer en woonplaats
•    Email en telefoonnummer
•    Soort en hoeveelheid medisch afval

Compensatie zwerfafvalrapers:

 • Naam
 • Straat, huisnummer en woonplaats
 • Email en telefoonnummer
 • Soort en hoeveelheid in te zamelen zwerfafval

Profilering, handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt geen profilering gebruikt. Er vindt geen handmatige en/of geautomatiseerde besluitvorming plaats. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 

Bewaartermijn

De pasgegevens worden verwijderd als de betreffende afvalpas niet meer in gebruik is of er geen gebruik meer wordt gemaakt van een compensatieregeling. De bewaartermijn van de datum, tijdstip en locatie van de stortingen is volgens het Burgerlijk Wetboek: boek 2 artikel 10 lid 3 zeven jaar.

Contact 

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@ouder-amstel.nl. Voor overige vragen mail naar gemeente@ouder-amstel.nl.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk uw rechten bij de gemeente Ouder-Amstel uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Ouder-Amstel, kijk dan op onze op rechten en klachten.   

Wijzigingen 

Dit document is vastgesteld op 19 januari 2022.