Starten of uitbreiden onderneming

Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen? Dit kunt u vinden in de bestemmingsplanen van de gemeente. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen.

Bestemmingsplan raadplegen

U kunt op Ruimtelijkeplannen.nl de bestemmingsplannen raadplegen. Ook kunt u de bestemmingsplannen inzien op het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Neem daarvoor contact op met de afdeling Bouwen en Wonen via (020) 496 21 21.

Milieumelding doen of milieuvergunning aanvragen

Bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen zijn verplicht een melding te doen en moeten in sommige gevallen een milieuvergunning aanvragen. Op Aimonline.nl controleert u of een milieumelding nodig is en kunt u hier direct de melding doen. Hier vindt u ook wat u nodig heeft als u de milieumelding doet. Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, kunt u nodig hebben:

 • Een akoestisch rapport
 • Een bodemonderzoeksrapport
 • Een geurrapport
 • Een energierapport
 • Een plattegrond
 • Een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Omgevingsvergunning aanvragen bij bouwen en uitbreiden

Bij nieuwbouw, verbouwing en uitbreiding van uw bestaande bedrijfspand krijgt u te maken met bouwregelgeving. Kijk op Omgevingsvergunningen aanvragen als u wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft of alleen een melding moet doen van uw activiteit.

Misschien heeft u al een pand voor uw bedrijf op het oog of wilt u vanuit uw woning gaan starten. U kunt dan bij de gemeente nagaan of de bedrijfsactiviteit in dat pand is toegestaan. De gemeente kijkt of de nieuwe vestiging of uitbreiding past binnen het geldende bestemmingsplan en/of de leefmilieuverordening.

Op Bouwen en op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over bouwregelgeving.

Ondernemen aan huis

Startende ondernemers beginnen vaak hun bedrijf vanuit hun eigen woning. Dit is toegestaan, mits er geen inbreuk wordt gedaan op de woon- en leefomgeving. Hiervoor is een aantal criteria vastgesteld.

Een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf is toegestaan onder volgende voorwaarden:

 • De aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten mogen aan de woonfunctie geen afbreuk doen en moeten daaraan ondergeschikt zijn. Het wonen moet de primaire functie van de woning blijven. Om deze reden mag niet meer dan 40% van het woonoppervlakte van de woning met een maximum van 45 m², voor beroeps - of bedrijfsmatige activiteiten worden gebruikt;
 • De activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonomgeving. Dat betekent dat alleen bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorie 1 van Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie ook onder Bedrijven en Milieu). In feite gaat het dan om activiteiten die geen of nauwelijks geluid-, geur of stofoverlast veroorzaken en geen veiligheidsrisico veroorzaken;
 • De activiteiten mogen zowel qua aard als ten aanzien van visuele aspecten ervan geen afbreuk doen aan het karakter van de woning van de woning en de woonomgeving;
 • Er mag voor de beroepsuitoefening geen opslag van goederen en materialen plaatsvinden buiten de gebouwen;
 • De activiteiten mogen geen detailhandel en/ of horeca zijn;
 • De activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
 • Het is niet toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in bijgebouwen (schuurtjes e.d). te ontplooien. 

Parkeren op eigen terrein

Gebruikt u een auto van de zaak dan moet u op eigen terrein parkeren. Dit geldt ook voor uw personeel en uw bezoekers. De gemeente hanteert parkeernormen bij het toetsen van de nieuwbouwplannen van uw bedrijf. Volgens de normen moet een bepaald aantal parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. De parkeernormen zijn gebaseerd op het soort bedrijfsactiviteit.

Reclamevergunning

U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen van reclameobjecten in de gemeente Ouder-Amstel. Een vergunning moet voorkomen dat iedereen zomaar reclame gaat ophangen en neerzetten. De gemeente wil de storende invloed van reclameobjecten op de dorpsgezichten en de woonomgeving beperken.  

Meer informatie