Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Leerlingenvervoer aanvragen 

Contactgegevens

Heeft u vragen over het drempelbedrag of de financiële draagkracht of over het leerlingenvervoer dan kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van het leerlingenvervoer via het algemene telefoonnummer van de gemeente (020) 496 21 21 of een mail sturen naar: leerlingenvervoer@ouder-amstel.nl.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers.

De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het verstrekken van:

 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • Een vergoeding voor het vervoer per fiets of openbaar vervoer;
 • (Aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Er wordt daarbij wel onderscheid gemaakt tussen het vervoer naar basisonderwijs en vervoer naar voortgezet onderwijs.

De gemeente beslist binnen 8 weken of een vorm van leerlingenvervoer kan worden toegekend. Dit termijn mag eenmaal verlengd worden met vier weken. Dat betekent dat het leerlingenvervoer 8 weken (of 12 weken wanneer sprake is van verlenging) na ontvangst van de aanvraag pas kan starten of zoveel eerder als mogelijk.

Uw kind moet in ieder geval woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel. Daarnaast gelden een aantal andere voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 9 jaar en zit op het speciaal (basis) onderwijs dat zich op meer dan 6 kilometer van de woning bevindt;
 • Uw kind is 9 jaar of ouder, zit op het speciaal basis onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en kan vanwege zijn/haar beperkingen niet zelfstandig met fiets of openbaar vervoer naar school reizen.
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop uw kind is aangewezen kan de ondersteuning bieden die noodzakelijk is of de school biedt een gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. 

Aan ouders van leerlingen die een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) bezoeken mag een eigen bijdrage in de vorm van een zogenaamd “drempelbedrag” gevraagd worden. Bij de bepaling van de hoogte van het drempelbedrag wordt uitgegaan van de kosten van openbaar vervoer, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. De hoogte van de inkomensgrens vindt u op de website van VNG.nl.

Heeft u een gezamenlijk inkomen wat boven de inkomensgrens ligt dan betaalt u een drempelbedrag.

Daarnaast mag, als de afstand tot de school meer dan 20 km bedraagt, aan de ouders een bijdrage in de vorm van “draagkrachtafhankelijke bijdrage” gevraagd worden. De hoogte van de draagkrachtafhankelijke bijdrage wordt berekend per gezin en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders. De hoogte van de draagkrachtafhankelijke bijdrage per inkomensgroep wordt jaarlijks gepubliceerd op VNG.nl. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie over alle andere privacyrechten die u als burger kunt uitoefenen kunt u teruglezen in het privacyregelement Algemene privacyverklaring - Gemeente Ouder-Amstel.