Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers.  

Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2020/2021
U kunt met of zonder DigiD leerlingenvervoer aanvragen. Hierbij moet u een Schoolverklaring 2020-2021 (pdf, 163 kB) toevoegen samen met een inschrijving van de school. 
Als u de aanvraag voor het schooljaar 2020/2021 na 1 mei 2019 indient, kunnen wij niet garanderen dat uw kind bij de start van het schoolseizoen gebruik kan maken van het leerlingenvervoer. Een besluit op een aanvraag voor leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Logo DigiDLeerlingenvervoer 

Logo eHerkenningLeerlingenvervoer 

Voorwaarden
Uw kind moet in ieder geval woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel. Daarnaast gelden een aantal andere voorwaarden:  

 • Uw kind is jonger dan 9 jaar en zit op het speciaal (basis) onderwijs dat zich op meer dan 6 kilometer van de woning bevindt;
 • Uw kind is 9 jaar of ouder, zit op het speciaal basis onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en kan vanwege zijn/haar beperkingen niet zelfstandig met fiets of openbaar vervoer naar school reizen.
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop uw kind is aangewezen kan de ondersteuning bieden die noodzakelijk is of de school biedt een gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. 

Drempelbedrag en financiële draagkracht
Aan ouders van leerlingen die een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) bezoeken mag een eigen bijdrage in de vorm van een zogenaamd “drempelbedrag” gevraagd worden. Bij de bepaling van de hoogte van het drempelbedrag wordt uitgegaan van de kosten van openbaar vervoer, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. De hoogte van de inkomensgrens vindt u op de website van VNG

Heeft u een gezamenlijk inkomen wat boven de inkomensgrens ligt dan betaalt u een drempelbedrag.

Daarnaast mag, als de afstand tot de school meer dan 20 km bedraagt, aan de ouders een bijdrage in de vorm van “draagkrachtafhankelijke bijdrage” gevraagd worden. De hoogte van de draagkrachtafhankelijke bijdrage wordt berekend per gezin en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders. De hoogte van het de draagkrachtafhankelijke bijdrage per inkomensgroep wordt jaarlijks gepubliceerd op VNG.nl.

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Contactgegevens
Heeft u vragen over het drempelbedrag of de financiële draagkracht of over het leerlingenvervoer dan kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van het leerlingenvervoer via het algemene telefoonnummer van de gemeente (020)4962121 of een mail sturen naar: leerlingenvervoer@ouder-amstel.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zorgplicht
De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het verstrekken van:  

 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind;
 • Een vergoeding voor het vervoer per fiets of openbaar vervoer;
 • (Aangepast) vervoer met een bus of taxi.

Er wordt daarbij wel onderscheid gemaakt tussen het vervoer naar basis onderwijs en vervoer naar voortgezet onderwijs.  

Beslistermijn
De gemeente beslist binnen 8 weken of een vorm van leerlingenvervoer kan worden toegekend. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met vier weken. Dat betekent dat het leerlingenvervoer 8 weken (of 12 weken wanneer sprake is van verlenging) na ontvangst van de aanvraag pas kan starten of zoveel eerder als mogelijk.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.