Invloed uitoefenen?

Er is in Nederland geen enkele organisatie die zoveel verschillende taken en verantwoordelijkheden heeft als een gemeente. Gaat u maar na: het ophalen van huisvuil; het aanleggen van wegen; het opleggen van belastingen; het verzorgen van het openbaar onderwijs; het afgeven van omgevingsvergunningen; het herinrichten van straten; het afgeven van paspoorten; het verhuren van sportzalen, enzovoort.

Dertien manieren om invloed uit te oefenen op de gemeente

Het is onvermijdelijk dat u jaarlijks vele malen met de gemeente te maken krijgt. In de meeste gevallen is dat waarschijnlijk tot uw volle tevredenheid. Soms echter niet. Dan bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente wil gaan nemen of al heeft genomen. Of u heeft gewoon een vervelend gevoel over de manier waarop u bent behandeld. Ook dat kan voorkomen. Wat moet u dan doen? We hebben op deze pagina de mogelijkheden op een rij gezet.

1. Maak gebruik van uw stemrecht

Eén keer in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U heeft dan direct invloed op de samenstelling van het algemeen bestuur van de gemeente, want dat is de gemeenteraad. Omdat de gemeenteraad de wethouders benoemt, hebt u indirect ook invloed op de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente.

2. Even de ambtenaar bellen

Wilt u weten hoe snel u een paspoort kunt krijgen? Wilt u een bouwvergunning aanvragen? Bent u het niet eens met de aanleg van een nieuwe weg bij u in de buurt? Wilt u een speelterreintje in uw wijk? Over al dit soort gemeentelijke onderwerpen kunt u het beste (eerst) met de betreffende ambtenaar contact opnemen, bij voorkeur telefonisch: (020) 496 21 21. Vaak kan hij of zij uw vraag beantwoorden of uw probleem oplossen.

3. Waar is de chef

Wat moet u doen als een afdeling haar werk niet goed doet? In die gevallen moet u eerst bij de betrokken afdeling zelf zijn. Misschien kunt u de ambtenaar zelf op andere gedachten brengen. Zo niet, dan zoekt u uit wie het hoofd is van de afdeling en probeert u een afspraak met hem of haar te maken.

4. Een briefje naar burgemeester en wethouders

Vindt u een antwoord onbevredigend, dan kunt u zich ook tot burgemeester en wethouders richten. Dat kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

5. Op bezoek bij burgemeester of een wethouder

U kunt de burgemeester of de wethouders ook persoonlijk spreken. U moet dan wel vooraf even een afspraak maken via hun secretaresse: (020) 496 21 30.
Bekijk de uitgebreide Portefeuilleverdeling 2018-2022.

6. Gemeenteraad benaderen/raadsspreekuur

Wanneer uw vraag of wens een zaak van de gemeenteraad is, kunt u natuurlijk ook rechtstreeks aan de gemeenteraad schrijven. Het adres is: Gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Ook kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via e-mail raad@ouder-amstel.nl. Onze gemeente kent sinds 1 januari 2005 ook het zogenaamde raadsspreekuur. Daar zijn alle fracties vertegenwoordigd om uw verhaal aan te horen. U moet zich wel van tevoren even aanmelden bij de raadsgriffie.

7. Rechtstreeks contact met de politiek

U kunt zich ook tot een politieke partij of een of meer raadsleden wenden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via e-mail raad@ouder-amstel.nl.

8. Spreken in een raadscommissie

Doordat de gemeente erg veel taken heeft, kan een gemeenteraadsvergadering lang duren. Om dat te voorkomen, stelt de gemeenteraad zogeheten "raadscommissies" in. We hebben in Ouder-Amstel twee raadscommissies, te weten de commissie Burger en Bestuur en de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Door gebruik te maken van het spreekrecht in de commissie heeft u de kans om de besluitvorming van het gemeentebestuur met goede argumenten te beïnvloeden. De voorzitter vraagt aan het begin van elke vergadering wie van dat recht gebruik wil maken en voor welk agendapunt. Per agendapunt kan een inspreker zijn of haar zegje doen.

9. De formele inspraakprocedure

Niemand wil graag een weg door zijn achtertuin. En iedereen wil het ruime uitzicht voor zijn of haar huis graag behouden. Toch moeten er soms bedrijven, huizen of wegen bij komen. Daardoor moet het gemeentebestuur wel eens vervelende keuzes maken. Om die keuzes goed en verantwoord te kunnen nemen, willen burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden weten wat van elke oplossing de voor- en nadelen zijn. Omdat het vaak moeilijk is om alle positieve en negatieve kanten op een rij te krijgen, zijn zij geïnteresseerd in de mening van de mensen die dagelijks met het betreffende probleem te maken hebben.

Om die reden roept de gemeente burgers op om over een bepaald onderwerp hun mening te geven. Op welke manier verschilt per onderwerp. In sommige gevallen kunt u de plannen in het Nieuwsblad voor Ouder-Amstel of op deze website lezen, om vervolgens schriftelijk te reageren. Soms gaat uw invloed verder. Dan kunt u vanaf het begin van de ontwikkeling van een plan met de gemeente van gedachten wisselen.

10. Adviesraad sociaal domein 

U kunt zich richten tot de adviesraad sociaal domein van de gemeente Ouder-Amstel. De adviesraad heeft contact met belangenbehartigers, ouderenbonden en cliëntenraden. Gevraagd en ongevraagd geeft zij advies aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel. Die adviezen zijn gebaseerd op de signalen die de leden oppikken bij de inwoners.
De adviesraad volgt hoe de gemeente haar beleid in de praktijk uitvoert en wat de inwoners daarvan vinden.

11. Een officiële klacht

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een medewerker of een bestuurder van de gemeente. Bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan of over informatie die u gekregen heeft. Dan kunt u een officiële klacht indienen.
Meer informatie over onze klachtenprocedure.

12. Een officieel bezwaarschrift indienen

Tegen besluiten van het gemeentebestuur kunt u bezwaar maken. Er is een speciale adviescommissie, de commissie voor bezwaar- en beroepschriften. Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over uw bezwaarschrift. Meestal volgt het gemeentebestuur het advies van de commissie. Valt de beslissing niet in uw voordeel uit, dan kunt u overwegen om bij de rechter in beroep te gaan. In het antwoord op uw bezwaarschrift staat hoe u dat kunt doen.
Meer informatie over bezwaar en beroep

13. Burgerinitiatief

De gemeenteraad wil graag in gesprek komen met inwoners die een goed idee hebben. Het burgerinitiatief maakt het mogelijk een nieuw onderwerp of voorstel bij de gemeenteraad in te dienen. De raad moet vervolgens over dit punt beraadslagen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De indiener mag bij die beraadslaging zelf het onderwerp komen toelichten. De gemeenteraad besluit vervolgens of het voorstel wordt overgenomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.
Dit kan per e-mail raad@ouder-amstel.nl.