Portefeuilleverdeling 2022-2026

Wij staan voor een goede dienstverlening en onze ambtenaren zijn u graag van dienst. Toch kan het wel eens gebeuren dat u een gemeentebestuurder wilt spreken. Burgemeester en wethouders houden spreekuur in het gemeentehuis te Ouderkerk aan de Amstel wanneer het u en hen schikt.

Contact opnemen 

Wij verzoeken u telefonisch een afspraak te maken bij het bestuurssecretariaat, telefoon (020) 496 21 30. Daar bekijken zij hoe een en ander ingepland kan worden, zodat lange wachttijden worden voorkomen. 

In onderstaand overzicht staat per onderwerp aangegeven wie de verantwoordelijk portefeuillehouder is.

Portefeuilleverdeling collegeperiode 2022-2026
Naam   Portefeuille 
Burgemeester J. Geldhof

Algemeen Bestuur

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • Representatie
 • Personeelszaken
 • Informatiebeleid/automatisering
 • Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Begraafplaats

Bestuurlijke vertegenwoordiging 

 • Veilig Thuis
 • Duo+
 • MRA

Openbare orde en veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweerzaken
 • Crisisbeheersing
 • Politiezaken
 • Rampenbestrijding 
 • Sociale veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Bijzondere wetten 

Coördinatie handhaving

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks, 1e locoburgemeester

Verkeer en Vervoer

 • Verkeersbeleid
 • Infrastructuur
 • Openbaar vervoer
 • Verkeersveiligheid
 • A9
 • Amstelbrug 

Herinrichting dorpscentrum Ouderkerk

Leefomgeving

 • Inrichting openbare ruimte
 • Speelplekken
 • Openbaar groen
 • Water (kwaliteit en kwantiteit)
 • Riolering
 • Wegenbeheer
 • Woninggroen
 • Hondenbeleid

Cultuur

 • Historisch museum
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Kunstbeleid
 • Muziekcollectief
 • Openbare bibliotheek    

Communicatie en Participatie

 • Promotie en PR
 • Communicatie
 • Website
 • Mediabeleid
 • Participatie inwoners en ondernemers
 • Interactieve beleidsvorming
 • Burgerparticipatie

Economische Zaken

 • Toerisme
 • Recreatie
 • Economisch beleid
 • Bedrijvigheid
 • Bedrijvencontacten
Wethouder V.L.M. Frequin, 2e locoburgemeester 

Ruimtelijke Ordening, wonen en gebiedsontwikkeling

 • Ruimtelijk beleid
 • Volkshuisvesting/Wonen
 • De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel, Entrada
 • Bestemmingsplannen
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Grondbeleid
 • Straatnaamgeving
 • Monumentenbeleid

Financiën

 • Financieel beleid
 • Belastingen
 • Accommodaties / gemeentelijk vastgoed

Sport en gezondheid

 • Sportbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Alcohol en drugsvoorlichting
Wethouder J. de Maa, 3e locoburgemeester

Wmo en decentralisaties

 • Coördinatie Decentralisaties
 • Wmo 
 • Welzijnswerk 
 • Vrijwilligersbeleid 
 • Seniorenbeleid 

Jeugd en onderwijs

 • Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting 
 • Brede School, Integrale Kindcentra (IKC) 
 • Leerplicht 
 • Jeugdzorg 
 • Jongerenwerk
 • Jeugdbeleid/Jeugdwet Kinderopvang
 • BSO en Peuterspeelzaalwerk 

Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)

 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inkomensvoorzieningen
 • Minimabeleid 
 • Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie
 • Asielzoekersbeleid/inburgering
 • Kwijtscheldingsbeleid
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Schuldhulpverlening 
 • Sociale Werkvoorziening 
 • Inburgering (statushouders)
 • Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen 

Maatschappelijke voorzieningen

 • Maatschappelijke voorzieningen in toekomstige woongebieden 

Milieu en Duurzaamheid 

 • Klimaat 
 • Milieubeheer 
 • Afval
 • Luchtkwaliteit 
 • Geluid en externe veiligheid
 • Bodem 
 • Schiphol
Gemeentesecretaris A. van der Werf-Bramer