Riolering en wateroverlast

De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van riolering in de openbare ruimte. De gemeente beantwoordt ook vragen over grondwater en wateroverlast.

Gemeentelijke beleid riolering

De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. De gemeente doet dit om de volksgezondheid te beschermen en het oppervlaktewater en de bodem schoon te houden. Ook wil de gemeente wateroverlast voorkomen. In welke mate de gemeente dat doet en wat daarvoor nodig is, staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Bekijk het Hoofddocument Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022 (pdf, 1MB) en het Achtergronddocument Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022  (pdf, 3 MB). Wilt u deze documenten inzien? Mail dan naar webredactie@duoplus.nl

Wie is verantwoordelijk voor de riolering 

De gemeente onderhoudt de riolering in de openbare ruimte. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de riolering op het eigen terrein tot aan de erfgrens of een ontstoppingstuk (hiermee kan het riool worden ontstopt en/of geïnspecteerd). Lees hoe u een een rioolaansluiting aanvraagt.

Wat te doen bij grondwateroverlast 

Een eigenaar van een woning en/of grondperceel is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van (te) hoge of lage grondwaterstanden. De gemeente is verantwoordelijk voor de grondwaterstand in openbaar gebied. Wanneer u last heeft van grondwateroverlast of hier vragen over heeft, kunt u dit bij ons melden.

In situaties waar grondwateroverlast wordt gemeld, treedt de gemeente op als regisseur bij het zoeken naar oplossingen. De gemeente neemt alleen maatregelen tegen grondwateroverlast indien zij dit doelmatig acht. De gemeente neemt alleen maatregelen in de openbare ruimte.

Wat te doen bij regenwateroverlast

Wanneer u last heeft van regenwateroverlast én u denkt dat dit ontstaat door een probleem in de gemeentelijke riolering of openbare ruimte, kunt u dit bij ons melden. Wilt u hierbij eerst controleren of uw eigen hemelwaterafvoer (en eventueel die van uw buurman) nog goed functioneert?

Wat mag wel en niet door het riool

Wanneer u iets door de gootsteen of door de wc spoelt, komt dit in het riool terecht. Maar u kunt niet zomaar alles wegspoelen via het riool. Het riool is alleen bedoeld voor het wegspoelen van uw ontlasting, toiletpapier en afvalwater van wasmachine, douche, handen wassen en uw vieze vaat. 
Lees meer over wat wel en niet in het riool mag op Nietinhetriool.nl. U vindt er nuttige tips en uitleg. Hiermee voorkomt u verstoppingen en milieuvervuiling.

Rioolheffing

Iedereen die is aangesloten op het riool en/of op andere wijze gebruik maakt van de gemeentelijke rioleringsvoorzieningen betaalt rioolheffing aan de gemeente. Hier leest u meer over op Gemeentebelastingen Amstelland.nl.

De gemeente ontvangt met de rioolheffing geld voor het inzamelen en transporten van afvalwater en hemelwater en voor het uitvoeren van haar grondwaterzorgplicht. Iedereen die is aangesloten op het riool betaalt daarnaast ook zuiveringsheffing aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Met de zuiveringsheffing ontvangt het waterschap geld voor het zuiveren van het afvalwater.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Buurt via het algemene telefoonnummer (020) 496 21 21 of via gemeente@ouder-amstel.nl