Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft of alleen een melding moet doen van uw activiteit doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Hier kunt u meteen de melding doorgeven of de aanvraag voor een vergunning indienen.

Beschrijving
 • Heeft u een omgevingsvergunning nodig dan kunt u de aanvraag via Omgevingsloket indienen. Voor het uploaden van de bijlagen dient u rekening te houden dat er geen spaties in de bestandsnamen worden gebruikt. Moet u alleen een melding doen? Dit kunt u ook via het Omgevingsloket doen.
 • U krijgt schriftelijk of per mail antwoord. Dat kan zijn van de gemeente, maar ook van de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Soms is overleg nodig met de betrokken medewerker, omdat een omgevingsvergunning maatwerk vereist.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan wordt de vergunning (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt) per post of per email naar u verstuurd. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.
Telefonisch

Als na de vergunningcheck blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft dan kunt u ook telefonisch een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via (020) 496 21 21. Het ingevulde formulier, met bijbehorende bijlagen, kunt u terugsturen naar de gemeente: Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

Omgevingsvergunningen voor verschillende activiteiten

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten: 

 • Bouwen (het bouwen van een bouwwerk).
 • Aanleggen (het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald).
 • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet).
 • Bouwwerk brandveilig gebruik, vergunning aanvragen (het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid.
 • Bouwwerk brandveilig gebruik, melding doen.
 • Rijksmonument (het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht).
 • Gemeentelijke monument of provinciaal monument (het slopen, verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht).
 • Uitweg (een uitweg maken, het hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van de weg).
 • Kappen van bomen (het kappen van een houtopstand).
Gefaseerde aanvraag

Bij complexe aanvragen met meerdere bouwactiviteiten is het mogelijk de activiteiten één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag. 

Milieumelding voor bedrijven

Op het Omgevingsloket controleert u of een milieumelding nodig is en kunt u hier direct de melding doen. Hier vindt u ook wat u nodig heeft als u de milieumelding doet; afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, kunt u nodig hebben: 

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een plattegrond
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht
Vergunning Waternet

Als u bouwwerkzaamheden waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, wilt uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals een sloot) of een waterkering (zoals oever, dijk, kademuur), dan heeft u vaak ook een vergunning nodig van Waternet.nl. Houd rekening met een behandelingstermijn van 13 weken. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden of activiteiten wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij Waternet gemeld worden.  

Kosten

U vindt de kosten per activiteit in de Legesverordening 2024 Ouder-Amstel op Overheid.nl.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.
Bezwaar en beroep

Reguliere procedure bezwaar en beroep

Uw aanvraag van een omgevingsvergunning wordt over het algemeen binnen 8 weken behandeld. Het kan voorkomen dat deze termijn nog eens met 6 weken wordt verlengd. U hoort voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen welke termijn voor u van toepassing is. 

U kunt bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitkomst over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.nl

Uitgebreide procedure (hoger) beroep

Uw aanvraag van een omgevingsvergunning wordt over het algemeen binnen 6 maanden behandeld. Het kan voorkomen dat deze termijn nog eens met 6 weken wordt verlengd. U hoort voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen welke termijn voor u van toepassing is. 

Bij de uitgebreide procedure ligt het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. Binnen deze termijn kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit. Daarna kunt u tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.