Kabels en leidingen aanleggen

Voor het leggen/hebben/onderhouden/verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond binnen de gemeente Ouder-Amstel is een instemmingsbesluit nodig of moet een melding worden gedaan op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel (AVOI). U moet ook een graafmelding doen.

Ter uitvoering van de verordening zijn de volgende nadere regels vastgesteld:

 • Het handboek kabels en leidingen Ouder-Amstel;
 • De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Ouder-Amstel;
 • De Verlegregeling kabels en leidingen Ouder-Amstel. 

Een instemmingsbesluit is vereist voor een tracélengte van meer dan 10 meter. Voor een tracélengte van minder dan 10 meter is een melding voldoende. Als het noodzakelijk is dat een weg volledig moet worden afgesloten, dient dit ten minste vier werkweken voor aanvang van de werkzaamheden afgestemd te worden met de gemeente. 

 • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • De kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Er zijn kosten voor het aanvragen van het instemmingsbesluit of de melding de vergunning c.q. instemming, deze zijn direct bij de aanvraag in MOOR zichtbaar. Zie: Legesverordening 2024 op Overheid.nl.

De vergunning moet aangevraagd worden door de netbeheerder of diens gemachtigde. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 • U kunt een instemmingsbesluit aanvragen of een melding doen via de website van MOOR. De start van de werkzaamheden, ongeacht of er een instemmingsbesluit is verleend of een melding is gedaan, dient u ook te melden via MOOR.
 • Een graafmelding doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder graafmachine doet.
 • Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals een sloot, kanaal, gracht) of een waterkering (zoals een oever, dijk, kademuur), dan heeft u vaak ook een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij het waterschap gemeld worden. Kijk voor het aanvragen voor een vergunning op Waternet.nl
 • Bent u van plan een bouwkeet te plaatsen omdat de werkzaamheden een tijd in beslag nemen, dan dient u ook vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de openbare weg. Dat doet u op Gemeentegrond gebruiken op onze site

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.