Kabels en leidingen aanleggen

Voor het leggen/hebben/onderhouden/verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond binnen de gemeente Ouder-Amstel is een instemmingsbesluit nodig of moet een melding worden gedaan op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel (AVOI).

U moet ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder graafmachine doet.

Ter uitvoering van de verordening zijn de volgende nadere regels vastgesteld:

  • Het handboek kabels en leidingen Ouder-Amstel;
  • De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Ouder-Amstel;
  • De Verlegregeling kabels en leidingen Ouder-Amstel. 

Tracélengte: meer of minder dan 10 meter
Een instemmingsbesluit is vereist voor een tracélengte van meer dan 10 meter. Voor een tracélengte van minder dan 10 meter is een melding voldoende. Als het noodzakelijk is dat een weg volledig moet worden afgesloten, dient dit ten minste vier werkweken voor aanvang van de werkzaamheden afgestemd te worden met de gemeente. 

U kunt een instemmingsbesluit aanvragen of een melding doen via de website van MOOR. De start van de werkzaamheden, ongeacht of er een instemmingsbesluit is verleend of een melding is gedaan, dient u ook te melden via MOOR.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 

Werkzaamheden bij oppervlaktewater
Als u werkzaamheden aan kabels of leidingen gaat uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals een sloot, kanaal, gracht) of een waterkering (zoals een oever, dijk, kademuur), dan heeft u vaak ook een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij het waterschap gemeld worden. 

Plaatsen van een bouwkeet
Bent u van plan een bouwkeet te plaatsen omdat de werkzaamheden een tijd in beslag nemen, dan dient u ook vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de openbare weg.

Er zijn kosten voor het aanvragen van het instemmingsbesluit of de melding de vergunning c.q. instemming, deze zijn direct bij de aanvraag in MOOR zichtbaar. Zie Legesverordening 2020 Ouder-Amstel

De vergunning moet aangevraagd worden door de netbeheerder of diens gemachtigde.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.