Vragen en antwoorden zoektocht asielzoekerscentrum in Ouder-Amstel 7 juni 2024

Onderstaand vindt u antwoorden op korte vragen die de gemeente ontving van inwoners en ondernemers. Op de informatieavonden 11, 12 en 13 juni a.s. kunt u uw zorgen en ideeën delen, en uw diensten aanbieden. Op alle drie de avonden gaat het over beide voorkeurslocaties, Spaklerweg 45 en Hogendijk. Na de zomervakantie gaat het college verder met u in gesprek.

De gemeenteraad kiest uiteindelijk mogelijk voor een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc). Het college van burgemeesters & wethouders legt u haar twee voorkeurslocaties voor ter bespreking tijdens de informatieavonden op 11 en 12 juni a.s. en op de extra informatieavond op 13 juni a.s. Met uw inbreng gaat zij verder in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA onderhandelt met de eigenaren van locaties. Na deze gesprekken kan het college ook een andere locatie voorstellen aan de gemeenteraad.

Communicatie naar inwoners en ondernemers

Zal er een regelmatig communicatiekanaal zijn waar buurtbewoners hun vragen, donaties, aanbiedingen van vrijwilligerswerk alsmede hun zorgen en feedback kunnen delen met de gemeente?

Na de opening van een azc kunnen buurtbewoners hun vragen, donaties en voorstellen sturen naar het nog aan te maken COA mailadres, speciaal voor ieder azc. Dit kan ook naar de gemeente: vluchtelingen@ouder-amstel.nl

Komt er een klankbordgroep waarin de buurt kan meepraten over het wel en wee rond het azc?

Als inwoners dat willen dan komt die er. COA en gemeente nodigen alle mensen van harte uit om deel te nemen. Mensen die in de buurt wonen en/of mensen die zich betrokken voelen bij de opvang van vluchtelingen. Ook de politie en eventuele andere maatschappelijke partners nemen deel aan gesprekken van de klankbordgroep.

Onderwijs

Hoe zullen de lokale scholen omgaan met de mogelijk toegenomen leerlingenpopulatie? 

Het is nu niet te zeggen hoeveel kinderen van welke leeftijden in het azc komen. Kinderen die weinig of geen Nederlands spreken gaan waarschijnlijk onderwijs volgen in Amstelveen, bij scholen die speciaal onderwijs geven aan nieuwkomers. 

Hoe zal de komst van het asielzoekerscentrum onze lokale scholen beïnvloeden, met name in termen van leerlingenaantallen en ondersteunende middelen? 

Hoeveel kinderen er komen van welke leeftijd is pas bekend kort voor opening van het asielzoekerscentrum. Alleen kinderen van asielzoekers die de Nederlandse taal aardig kennen gaan naar een school in Ouder-Amstel. Hoeveel dit er worden is nog niet te zeggen.

Gezondheid

Wat is het beleid met betrekking tot gezondheidszorgvoorzieningen en toegang tot medische zorg voor de asielzoekers?

Het COA organiseert en financiert de zorg aan asielzoekers.

Integratie en (vrijwilligers)werk

Welke maatregelen worden er genomen om de sociale en culturele integratie van de asielzoekers te ondersteunen?

De gemeente, Vluchtelingenwerk, Coherente en Participe ervaring opgedaan bij de andere opvanglocaties, voor Oekraïners in het Rabopand in Ouderkerk en in Entrada 700 bijvoorbeeld. Het COA zorgt niet alleen voor bed, bad en brood maar ook voor begeleiding (de vier B’s). Daar valt voorbereiding op de toekomst onder, zowel in Nederland bij een grote kans op een verblijfsvergunning. Of buiten Nederland als de asielzoeker geen verblijfsvergunning krijgt.

Welke sociale integratieprogramma's en ondersteuning worden aangeboden aan de asielzoekers, en wie financiert deze programma's? 

Hierover gaat de gemeente graag met u over in gesprek.

Zijn er plannen om de lokale werkgelegenheid te bevorderen door de asielzoekers bij lokale bedrijven te betrekken? 

Deze plannen zijn er nog niet, maar kunnen zeker komen. Nadat zij zes maanden ingeschreven staan in Nederland mogen asielzoekers in principe werken. Een werkgever moet dan een werkvergunning aanvragen. De asielzoekers moeten een BSN-nummer hebben, wat soms enige tijd kan duren. 

Worden er maatregelen genomen om de plaatselijke cultuur en waarden te respecteren en te behouden met de komst van het asielzoekerscentrum?

Hierover zal de gemeente het gesprek voeren met inwoners en  ondernemers tegen de tijd dat er een asielzoekerscentrum komt. 

Zijn er plannen om de lokale ondernemers te betrekken bij kansen die de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum kan bieden? 

Deze plannen zijn er nog niet, maar zullen zeker komen. 

Landschap en milieu 

Zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de locatie Hogendijk geen negatieve impact heeft op lokale ecosystemen of natuurgebieden? 

Hoe een mogelijk asielzoekerscentrum (azc) eruit gaat zien en waar het precies komt op in het weiland hebben de gemeente en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) nog niet uitgedacht. Na de keuze voor een locatie zal de gemeente inwoners en ondernemers vragen mee te denken over een ontwerp, en ook over hoe we zo min mogelijk negatieve impact op ecosystemen en natuurgebieden veroorzaken. 

Hoe kan er een azc komen aan Hogendijk in het landschap? 

De provincie moet akkoord gaan met een mogelijke uitzondering (juridisch een ‘ontheffing’ genoemd) van het Bijzonder Provinciaal Landschap Amstelscheg. Het gaat om een tijdelijke functie, voor allereerst minimaal 5 jaar.

Is Spaklerweg 45 momenteel een opslag voor gevaarlijke stoffen? 

Dit gaan wij onderzoeken. Mochten hier uiteindelijk gevaarlijke stoffen opgeslagen zijn, dan publiceren we deze informatie op onze website. 

Wonen

Zal de komst van asielzoekers de concurrentie om betaalbare huisvesting vergroten en de woningnood verergeren? 

Opvangplekken concurreren niet op de woningmarkt voor betaalbare huisvesting. De overheid vangt asielzoekers namelijk niet op in een woning. Asielzoekers hebben recht op ongeveer 10 m2 per persoon, en verblijven vaak met meerdere personen op één kamer. Ruimte is schaars. Een asielzoekerscentrum concurreert wel voor ruimte met bijvoorbeeld landbouw, natuur, werken en ook wonen. 

Verkeersveiligheid en infrastructuur

Welke rol heeft de beschikbaarheid van voorzieningen en infrastructuur (bij Hogendijk volledig afwezig) gespeeld bij de locatiekeuze? 

Veel factoren spelen een rol bij de keuze voor een locatie, waaronder voorzieningen en infrastructuur. Een azc aan de Hogendijk brengt flinke kosten met zich mee voor riolering, elektriciteit, een veilige toegangsweg en parkeerplaatsen. Maar een asielzoekerscentrum in een weiland als bij de Hogendijk kan voordeliger zijn dan het slopen of renoveren van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld met asbest. Gemeente en COA kijken bij een locatie zoals de Hogendijk extra naar hoe we de verkeersveiligheid goed kunnen maken.

Welke impact zal de locatie van het asielzoekerscentrum hebben op de verkeersstromen en mobiliteit in de buurt? 

Dit hangt sterk af van de grootte van het asielzoekerscentrum. Het gaat onder andere om verschillende vervoersbewegingen per dag: voor goederen en mensen. Exacte gegevens volgen nog.

Veiligheid en leefbaarheid

Neemt de leefbaarheid in de omgeving af zodra daar een azc is gevestigd? 

Dat hoeft helemaal niet. Er zijn inmiddels vele onderzoeken gedaan. Geen enkel onderzoek laat zien dat de onveiligheid toeneemt na de komst van een azc. De locaties waar vooral problemen voorkomen zijn de zogenaamde aanmeldcentra in Ter Apel en Budel, waar iedere asielzoeker eerst heen moet. Ook de mensen die geen kans maken op asiel. In Ouder-Amstel komt geen aanmeldcentrum.

Worden er maatregelen genomen om overlast of verstoring van de openbare orde te voorkomen? 

De gemeente, het COA en de politie maken een veiligheidsplan. Dit deed de gemeente ook bij andere opvanglocaties (Wenckebachweg 44, Entrada 700, Rijksstraatweg 145). Hierover gaat de gemeente in overleg met inwoners en ondernemers. Het gaat dan onder andere over hoe het toezicht eruit komt te zien, van COA, Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOAs) en politie. 

Zijn er plannen om de buurtbewoners te informeren over de veiligheidsprotocollen en hoe te handelen in geval van een noodsituatie? 

Dit zal de gemeente zeker doen bij iedere locatie, zoals ook bij de huidige opvanglocaties voor vluchtelingen. 

Wat zijn de procedures voor het melden van eventuele veiligheidsproblemen? 

Bij spoed 112. Niet spoedshalve 0900 – 8844, ook voor telefonische aangifte. Andere problemen met de leefbaarheid kunt u melden bij de beheerders van het azc, de wijkagenten en de gemeente. 

Hoe gaan de autoriteiten om met eventuele misdrijven of incidenten die zich in de buurt voordoen en die betrekking hebben op het asielzoekerscentrum? 

Net als bij alle criminaliteit. Bij incidenten in en om de locatie neemt het COA maatregelen, op basis van huisregels. Het COA plaatst mensen over naar extra beveiligde opvanglocaties elders in het land die zich meermaals misdragen. Bij overtreding van het strafrecht (ernstige overlast, misdaad, ernstig of niet) schakelen COA en gemeente altijd de politie in.

Maatschappelijke kosten en financiële gevolgen

Wat zijn de verwachte financiële gevolgen of economische voordelen voor de gemeente als gevolg van de komst van het asielzoekerscentrum?

De gemeente kan ervoor kiezen om zelf een asielzoekerscentrum te beheren. De gemeente kan hiervoor een vergoeding krijgen van het Rijk. Anders runt de COA het azc. De voordelen hangen mede af van de hoeveelheid asielzoekers, en hoe lang het azc blijft. 

Wat zijn de totale geschatte kosten voor de bouw en exploitatie van het asielzoekerscentrum, en hoe worden deze gefinancierd? 

COA en gemeente hebben nog geen raming gemaakt van de kosten. Zie verder bovenstaande antwoord.

Zijn er financiële risico's verbonden aan de plaatsing van het asielzoekerscentrum?

Deze risico’s zijn beperkt doordat het Rijk het grootste deel bekostigd, zeker als het COA het azc exploiteert. 

Wat zijn de kosten voor lokale gemeenschapsvoorzieningen als gevolg van de komst van asielzoekers? 

De gezondheidszorg betaalt COA. Extra kosten voor bijvoorbeeld sport, welzijn en cultuur financiert de gemeente en haar partners. 

Wie betaalt de kosten van sociale integratieprogramma's en taalonderwijs voor asielzoekers?

Scholen ontvangen voor onderwijs aan minderjarige asielzoekers extra geld van het Rijk. 

Financieren van sociale integratie is een keuze voor de gemeente en voor inwoners, ondernemers en hun organisaties. Als asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden ze statushouders genoemd. Voor hen is de verplichte inburgering, begeleiding naar werk en onderwijs in de Nederlandse taal voor volwassenen de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Hiervoor ontvangt de gemeente geld van het Rijk. 

Juridisch

Wat is het juridische kader en wat zijn de vereiste vergunningen voor de oprichting van dit asielzoekerscentrum? 

Dit hangt af van de locatie, de grootte en de duur van het asielzoekerscentrum. Deze punten verkent de gemeente met het COA, de provincie Noord-Holland en de eigenaren van de grond. In de volgende fase van participatie zal de gemeente inwoners en ondernemers hierover informeren.

Zijn er juridische mechanismen voor bezwaar of beroep tegen de locatiekeuze, en wat zijn de termijnen en procedures hiervoor?

Hierover zal de gemeente u in de volgende fase informeren.