Voor asielzoekers in Ouder-Amstel

Als asielzoeker in Ouder-Amstel heeft u veel praktische zaken om te regelen. Op deze pagina leest u wat u moet doen.

Inschrijven bij de gemeente 

Alle asielzoekers – ook kinderen en baby’s - die in onze gemeente verblijven, moeten geregistreerd worden in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) op basis van hun (tijdelijke) verblijfsadres. 

Het inschrijvingsbewijs heeft u nodig voor het aanvragen van leefgeld, een bankrekeningnummer, werk en eventuele ondersteuning. 

Voorwaarden

Houd er rekening mee dat de onderstaande zaken verplicht zijn om u te kunnen inschrijven bij de gemeente. 

 • U maakt eerst een afspraak met de gemeente Ouder-Amstel door te bellen naar (020) 496 21 21. Een medewerker van de gemeente belt u binnen vier dagen terug om een afspraak te maken in het stadhuis. 
 • U bent als asielzoeker zelf aanwezig bij de inschrijving in het stadhuis. Dit geldt voor iedereen die wordt ingeschreven, ook voor kinderen en baby’s. 
 • U heeft een identiteitsbewijs bij u voor uzelf en de anderen.  
 • De eigenaar of huurder van het (tijdelijke) verblijfsadres is ook in persoon aanwezig bij de registratie in het stadhuis. 

De inschrijving in het stadhuis van Ouder-Amstel duurt ongeveer 20 tot 30 minuten per persoon wanneer u in bezit bent van een BSN. 

Geen identiteitsbewijs 

Personen zonder documenten kunnen we niet inschrijven.  

Burgerservicenummer (BSN) 

Nadat u bent ingeschreven in de BRP, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en een burgerservicenummer (BSN). Vanaf dat moment kunt u met uw BSN leefgeld aanvragen, een Nederlandse bankrekening regelen en werken. Op de website van de IND vindt u de meest actuele informatie over inschrijving in de BRP. 

Meer informatie 

Bekijk de brochures op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). 

Positieve beslissing IND 

Ontvangt u tijdens uw verblijf in de opvanglocatie een positieve beslissing van de IND? Dan bepaalt het COA in welke gemeente u een woning krijgt toegewezen. Normaal gesproken duurt dit maximaal 10 weken. Omdat er weinig woningen beschikbaar zijn duurt dit nu vaak veel langer. U verblijft in de opvanglocatie totdat de gemeente waar u gaat wonen een passende woning voor u heeft.  

Definitief vertrekken uit Nederland 

Uitgeprocedeerd  

Bent u uitgeprocedeerd? Dan moet u zelf uw terugkeer regelen. U kunt hierbij ondersteuning krijgen. Dit kan financiële ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning ‘in natura’ zoals bijvoorbeeld advies of begeleiding. VluchtelingenWerk Nederland biedt dit soort ondersteuning.  

Als u als uitgeprocedeerde asielzoekers niet zelf vertrekt, dan kunnen de Koninklijke Marechaussee en de vreemdelingenpolitie ingeschakeld worden.  

Vrijwillig vertrek 

Maatschappelijke organisaties en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kunnen hulp bieden bij vrijwillig vertrek. Lees meer op: iom-nederland.nl/vrijwillige-terugkeer/nederland-vrijwillig-verlaten.

Regionale en landelijke initiatieven en informatiebronnen  

Gemeente Ouder-Amstel 

Voor vragen gericht aan de gemeente belt u naar 020 496 21 21. Of stel uw vraag per e-mail: vluchtelingen@ouder-amstel.nl

VluchtelingenWerk 

VluchtelingenWerk deelt informatie voor vluchtelingen in uw eigen taal op haar website: forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/.  

Rode Kruis 

Het Rode Kruis helpt bij het opsporen van mensen die vermist zijn.  

IND 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel  van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De medewerkers van de IND onderzoeken of u recht heeft op asiel in Nederland. Daarna beslissen zij of u in Nederland mag blijven of niet.  

COA 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang en begeleiding tijdens de asielprocedure van asielzoekers in Nederland. 

Raad voor Rechtsbijstand 

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt ervoor dat u hulp krijgt van een advocaat als u dit niet zelf kunt betalen.  

Dienst Terugkeer en Vertrek 

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als u asielaanvraag wordt afgewezen door de IND, helpt een medewerker van de DT&V u bij het organiseren van de terugkeer naar uw land van herkomst. 

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM)  

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland kan u helpen wanneer u zelfstandig Nederland wilt verlaten. 

CoMensha (Commissie mensenhandel) 

CoMensha zet zich in voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. 

NIDOS 

U bent jonger dan 18 jaar en zonder ouders of andere mensen die officieel voor u zorgen in Nederland. Toch moet volgens de Nederlandse wet iemand officieel voor u zorgen. Dit heet voogdij. In Nederland is Stichting Nidos de organisatie die zich hiermee bezighoudt. 

Time4you 

Project Time4You richt zich op de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. 

Taalonderwijs 

Kinderen 

Kinderen van asielzoekers leren zo snel mogelijk Nederlands op een school. Dat zijn vaak speciale scholen. Zodra ze goed genoeg Nederlands hebben geleerd, gaan kinderen van asielzoekers naar een reguliere school. 

Door het lerarentekort is er momenteel geen onderwijs voor kinderen van asielzoekers. Wel is er een educatief activiteitenprogramma op de locatie in Ouder-Amstel. 

Volwassenen 

Na inschrijving bij de gemeente ontvangt u een inschrijvingsbewijs BRP. Met dit inschrijvingsbewijs kunt u telefonisch een afspraak maken met de inkomensconsulent over (een voorschot van) leefgeld. U belt hiervoor naar het telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Leefgeld 

Wanneer de asielprocedure van start gaat, kan het zijn dat u recht heeft op leefgeld.  

Uitgeprocedeerde volwassenen die in een gezinslocatie of een vrijheidsbeperkende locatie verblijven, ontvangen geen leefgeld. 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) ontvangen al leefgeld vóórdat de asielprocedure van start gaat, tijdens de wachttijd voor de procedure. 

Bij de afspraak 

U kunt een afspraak maken met de inkomensconsulent als u het inschrijvingsbewijs van de BRP hebt. Bij de afspraak moet u persoonlijk aanwezig zijn (met eventuele kinderen) en het volgende meenemen: 

 • Inschrijfbewijs BRP 
 • Identiteitsbewijs of paspoort 
 • Een bankpas voor een bankrekening die in Nederland gebruikt kan worden  
 • Indien mogelijk: iemand die jou taalkundig kan bijstaan 

Werken in Nederland 

Als asielzoeker mag u in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Uw asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Deze wordt door uw werkgever aangevraagd bij het UWV.  

Lees meer over werken als asielzoeker in Nederland.

Gezondheid en Medische zorg 

U heeft recht op medische zorg zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) organiseert en financiert de zorg.  

Spreekuur huisarts 

Bijna elk asielzoekerscentrum (azc) heeft een gezondheidscentrum waar een huisarts spreekuur houdt. De huisarts werkt samen met een praktijkverpleegkundige, deskundige voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) of een praktijkassistent. De huisarts verwijst ook door naar andere zorgverleners. Zoals een verloskundige of een medisch specialist. 

U kunt maandag en donderdag tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen met (06) 156 936 78. 

Indien nodig zal er gebruik worden gemaakt van een telefonische tolk. Na het gesprek wordt er indien nodig een fysieke afspraak ingepland op de locatie. 

De opvanglocatie in gemeente Ouder-Amstel is gekoppeld aan azc locatie Amsterdam A&O. Deze locatie sluit 28 februari 2023.  

Bezoek- en postadres Amsterdam A&O 

A&O hostel 
Hogehilweg 22 
1101 CD Amsterdam  

Vanaf 1 maart 2023 kunt u terecht bij locatie Amsterdam Tafelbergweg.  

Bezoek- en postadres Amsterdam Tafelbergweg 

Procesopvanglocatie amv 
Tafelbergweg 8 
1105 BN Amsterdam 

Hulplijn voor medische vragen 

Heeft u medische vragen? Dan kunt u bellen met de Praktijklijn van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA).  

Tandartslijn 

Wanneer u last van tand- en kiespijn heeft, kunt u bellen met de tandartslijn. Het telefoonnummer van de tandartslijn is 088 – 112 2 132. 

GGD doet controles en vaccinaties 

De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. Voor asielzoekers richt deze zorg zich op het voorkomen van ziekten, voorlichting en controles. Zo zorgt de GGD voor vaccinaties bij kinderen van asielzoekers en controleert ze de hygiëne in de opvangcentra. 

Controle tuberculose 

De GGD onderzoekt alle asielzoekers die uit risicolanden komen op tuberculose (tbc). Risicolanden zijn landen waar de kans op tuberculose groter is, zoals Eritrea en Ethiopië. De lijst met risicolanden wordt opgesteld aan de hand van de geschatte en geregistreerde tbc-cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). 

Lees meer over de medische zorg aan asielzoekers

Zorgverzekering asielzoekers 

Het COA heeft voor de medische zorg een contract afgesloten met een zorgverzekeraar voor de vergoeding van de kosten voor asielzoekers. Je betaalt hierdoor geen eigen bijdrage of eigen risico. De voorwaarden voor de zorg waar je recht op hebt staan in de Regeling Medische Zorg Asielzoekers

Lees meer over het zorgsysteem in Nederland 

Wat te doen bij verdenking van corona? 

Adviezen 

Als u klachten heeft die passen bij corona, zoals verkoudheid, keelpijn, koorts of een snotneus, blijf dan binnen en doe een zelftest. Dit helpt tegen de verspreiding van het virus. Een zelftest kunt u halen bij de receptie van uw locatie. Als u positief test op het coronavirus meld dit dan onmiddellijk bij de receptie en/of locatiemanager van uw locatie.   

Op locatie blijven in isolatie

U gaat direct in isolatie na een positieve testuitslag van de zelftest of GGD. Dat betekent dat u in de locatie blijft en op een eigen kamer. Dit doet u ook als u een boosterprik of eerdere vaccinaties tegen corona hebt gehad. Zo besmet u geen huisgenoten of andere personen. 

De duur van uw isolatie 

Positieve testuitslag met klachten 

U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat ke klachten kreeg. Dat is dag 0. U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten. 

 • Koorts 
 • Hoesten 
 • Keelpijn 
 • Benauwdheid 
 • Neusverkouden 

Dit advies geldt ook als u een verminderde afweer door ziekte of medicijnen hebt. 

Positieve testuitslag zonder klachten 

Had u geen klachten toen u een zelftest deed of werd getest bij de GGD? En kreeg u daarna ook geen klachten? Dan zijn dit de isolatieregels: 

U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de test. Dat is dag 0. 

Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona? Dan begint u opnieuw met tellen vanaf de dag dat u klachten krijgt. Dat wordt dan dag 0. U blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. 

U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten. 

 • Koorts 
 • Hoesten 
 • Keelpijn 
 • Benauwdheid 
 • Neusverkouden 

Dit advies geldt ook als u een verminderde afweer door ziekte of medicijnen heeft. 

De regels tijdens isolatie 

 • Voorkom dat u uw kamergenoten en anderen besmet, draag een mondkapje. 
 • Zorg voor goede persoonlijke hygiëne 
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep. Doe dit altijd: 
 • Na hoesten en niezen; 
 • Nadat u op het toilet bent geweest; 
 • Na het schoonmaken en opruimen ; 
 • Voor het (bereiden van) eten. 
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in uw elleboog. 
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi deze na gebruik direct weg. Was daarna uw handen.