Huurvoorwaarden binnensportaccomodaties Ouder-Amstel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder Amstel, gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; besluit: Vast te stellen de regeling "Ingebruikgeving van gemeentelijke binnensportaccommodaties".

Artikel 1. 

Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

a. Binnensportaccommodatie: de sporthal, de sportzaal of de vergaderruimte met de kleed- en wasvertrekken en eventuele andere ruimten die in verband met het gebruik nodig zijn.
b. Gebruiker: degene aan wie dan wel de vereniging, organisatie of losse groep waaraan een schriftelijke bevestiging voor het gebruik van de binnensportaccommodatie is verleend.
c. Deelnemers: personen die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker aan een activiteit in de binnensportaccommodatie deelnemen.
d. Beheerder: degene die in naam van de gemeente Ouder-Amstel de binnensportaccommodatie beheert.
e. Verantwoordelijke leiding: degene die namens de gebruiker verantwoordelijk is voor het gebruik van de binnensportaccommodatie.
f. Structureel in gebruik geven: in gebruik geven gedurende een aantal maanden op vaste tijden of het seizoen op vaste tijden.
g. Incidenteel in gebruik geven: in gebruik geven gedurende één of meerdere uren op onregelmatige tijden.
h. Seizoen: de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 2.

1. Het is zonder schriftelijke bevestiging van Burgemeester en wethouders verboden de binnensportaccommodatie te gebruiken.
2. Aanvrager dient voor de aanvraag van een ruimte gebruik te maken het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht verstrekt de aanvrager bij zijn aanvraag de volgende gegevens en/of bescheiden:
a. Naam, adres en woonplaats van de aanvrager.
b. De gewenste binnensportaccommodatie, data en tijdstip van gebruik.
c. De aard van de activiteit waarvoor het gebruik wordt gevraagd (bijvoorbeeld: competitie, training, recreatief gebruik, toernooi of evenement).
d. Opgave of gebruik van de gehele, dan wel een gedeelte van de binnensportaccommodatie wordt gewenst. Afhankelijk van de accommodatie is gebruik van de hele, 2/3, 1/3 (Bindelwijk) of hele of 1/2 (Dorpshuis Duivendrecht) van de binnensportaccommodatie mogelijk.
e. Een verklaring dat men deze regeling "Ingebruikgeving van gemeentelijke binnensportaccommodaties" kent en zal nakomen.
4. De aanvragen voor het structureel in gebruik geven dienen uiterlijk 15 juni bij Burgemeester en wethouders te worden ingediend.
5. De aanvragen voor het incidenteel in gebruik geven dienen zo spoedig mogelijk vóór de gewenste gebruiksdatum bij Burgemeester en wethouders te worden ingediend.
6. Tussentijdse wijzigingen en opzeggingen dienen uiterlijk één week voor het afgesproken gebruik van de binnensportaccommodatie schriftelijk te worden ingediend bij Burgemeester en wethouders.
7. Bij het te laat melden zal de volledige gebruiksvergoeding in rekening worden gebracht.
8. Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de aanvraag een formulier vaststellen.

Artikel 3.

1. De gebruiker dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van verantwoordelijke leiding.
2. In de binnensportaccommodatie mogen geen activiteiten worden gehouden, dan onder verantwoordelijke leiding.
3. Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van de verantwoordelijke leiding nadere eisen stellen.

Artikel 4.

1. De schriftelijke bevestiging voor het gebruik van de binnensportaccommodatie wordt verleend voor de tijdsduur van maximaal één seizoen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen een krachtens deze regeling verleende schriftelijke bevestiging intrekken indien de gebruiker niet voldoet aan of in strijd handelt met de in of krachtens deze regeling gegeven bepalingen en aanwijzingen. Verder kan een verleende schriftelijke bevestiging worden ingetrokken indien de gebruiker nalatig is de gebruiksvergoeding bedoeld in artikel 7, de kosten bedoeld in artikel 12.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de gebruiker, de verantwoordelijke leiding, de deelnemers en derden c.q. publiek per direct de toegang ontzeggen indien niet wordt voldaan aan of in strijd wordt gehandeld met de in of krachtens deze regeling gegeven bepalingen en aanwijzingen. 
4. Indien de verleende schriftelijke bevestiging op grond van lid 2 wordt ingetrokken, kunnen Burgemeester en wethouders restitutie van de betaalde gebruikersvergoeding achterwege laten.

Artikel 5. 

1. Voor ieder seizoen dient het gebruik van de binnensportaccommodatie opnieuw te worden aangevraagd.
2. Aan de hand van de ingekomen aanvragen vindt jaarlijks door Burgemeester en wethouders de verdeling van de beschikbare uren plaats. Aanvragen ten behoeve van onderwijsdoeleinden worden daarbij afzonderlijk beoordeeld en hebben de voorrang boven andere aanvragen.
3. Wanneer meerdere aanvragers een aanvraag doen voor eenzelfde ruimte op eenzelfde tijdstip en zij onderling niet tot een andere oplossing komen, heeft tot 20.30 jeugd voorrang boven volwassenen en heeft vervolgens de reeds zittende gebruiker voorrang boven een nieuwe gebruiker.
4. Burgemeester en wethouders kunnen te allen tijde de binnensportaccommodatie ter beschikking van derden stellen. In de praktijk kan dit voorkomen in geval van calamiteiten.

Artikel 6.

1. Het is verboden om de binnensportaccommodatie aan derden in gebruik te geven.
2. Het is zonder schriftelijke bevestiging van Burgemeester en wethouders verboden om de bij de schriftelijke bevestiging toegewezen gebruikstijden met een andere gebruiker te ruilen.
3. De sporthal, sportzaal of gymnastiek lokaal is voor de gebruiker, de verantwoordelijke leiding en de deelnemers uitsluitend toegankelijk gedurende de tijd waarvoor een schriftelijke bevestiging is verleend.
4. De overige ruimten en vertrekken binnen de binnensportaccommodatie zijn voor de gebruiker, de verantwoordelijke en de deelnemers uitsluitend toegankelijk gedurende een half uur vóór tot een
half uur na de tijd waarvoor een schriftelijke bevestiging is verleend.
5. Het is de gebruiker, de verantwoordelijke leiding, de deelnemers en derden c.q. publiek verboden andere vertrekken te betreden dan die waarvan het gebruik is toegestaan.

Artikel 7.

1. De gebruiker betaalt voor het gebruik van de binnensportaccommodatie een door de gemeente vast te stellen gebruiksvergoeding.
2. Aanvrager dient als Burgemeester en wethouders daartoe verzoeken aan te kunnen tonen dat hij als vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat minstens vijfenzeventig procent van zijn sporters/leden/cursisten woonachtig is in de gemeente Ouder-Amstel.
3. Indien van gereserveerde uren geen gebruik wordt gemaakt en opzegging niet met inachtneming van artikel 2 heeft plaatsgehad, is de gebruiker verplicht de verschuldigde gebruiksvergoeding te voldoen.
4. De verschuldigde gebruiksvergoeding voor structureel gebruik kan in termijnen (per kwartaal)
worden voldaan.
5. De verschuldigde gebruiksvergoeding voor incidenteel gebruik dient binnen 14 dagen na facturering te worden voldaan.
6. Burgemeester en wethouders bepalen de termijn waarbinnen de krachtens deze regeling verschuldigde vergoedingen dienen te worden betaald.
7. Indien de verschuldigde gebruiksvergoeding niet tijdig wordt betaald, vervalt het recht op gebruik en kan van gemeentewege over de vrijgekomen binnensportaccommodatie terstond worden beschikt. Lid 2 blijft in dat geval onverminderd van toepassing.

Artikel 8.

1. Het is zonder schriftelijke bevestiging van Burgemeester en wethouders verboden in of op de binnensportaccommodatie reclame aan te brengen.
2. Het is zonder schriftelijke bevestiging van Burgemeester en wethouders verboden:
a. De in de binnensportaccommodatie aanwezige toestellen, materialen en voorwerpen, welke eigendom zijn van de gemeente Ouder-Amstel daaruit te verwijderen.
b. De in de binnensportaccommodatie aanwezige ballen, badmintonshuttles, rackets en dergelijke van de gemeente Ouder-Amstel te gebruiken.
3. Het is zonder schriftelijke bevestiging van Burgemeester en wethouders verboden de binnensportaccommodatie te betreden anders dan op blote voeten of met gymnastiekschoenen waarvan de
zolen niet afgeven en waarmee niet buiten het gebouw is gelopen.
4. Het is zonder schriftelijke bevestiging van Burgemeester en wethouders verboden in de binnensportaccommodatie en op de tribune consumpties te gebruiken.

Artikel 9.

1. Het is verboden om in de binnensportaccommodatie en kantine/ vergaderruimte (indien aanwezig) te roken.
2. Het is verboden om in de kantine/vergaderruimte (indien aanwezig) meegebrachte consumpties te nuttigen.
3. Kleed- en wasvertrekken dienen zodanig achtergelaten te worden dat de volgende gebruiker er geen hinder van (bijvoorbeeld water, afval, etc) ondervindt.
4. De verantwoordelijke leiding dient er op te letten dat er geen onnodig licht- en waterverbruik plaats heeft.
5. Het is verboden in de kleed- en wasvertrekken bal- of andere spelen te beoefenen.
6. De verantwoordelijke leiding is verplicht na afloop van het gebruik te controleren of het licht is uitgedaan en of de kranen en douches zijn afgesloten.
7. De verantwoordelijke leiding dient bij het verlaten van de binnensportaccommodatie deze af te sluiten dan wel de beheerder of de volgende gebruiker c.q verantwoordelijke leiding op de hoogte te
stellen van zijn vertrek.

Artikel 10.

1. Het is zonder schriftelijke bevestiging van Burgemeester en wethouders aan de gebruiker verboden een in de binnensportaccommodatie aanwezige kast te gebruiken voor het opbergen van spelmateriaal.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde schriftelijke bevestiging is verleend, dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat de toegewezen bergkast bij het niet in gebruik zijn van het spelmateriaal is afgesloten. De gebruiker is zelf voor het materiaal verantwoordelijk. 

Artikel 11.

1. De binnensportaccommodatie moet telkens na afloop van het toegestane gebruik worden teruggebracht in de toestand, waarin zij bij de aanvang van het gebruik verkeerde. Het gebruik moet zo
tijdig worden beëindigd, dat op het tijdstip waarop dat gebruik moet eindigen een volgende gebruiker - zonder wachtpauze - kan aanvangen.
2. De eventuele aanwezige scheidingswanden mogen alleen worden bediend door de beheerder of de verantwoordelijke leiding nadat deze laatste hiervoor van de beheerder toestemming en instructie
heeft gekregen.
3. Het verplaatsen van toestellen en spelmateriaal moet zodanig geschieden dat de vloer niet beschadigd wordt.
4. Het is verboden de inventaris te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd.
5. Het is verboden in de binnensportaccommodatie gebruik te maken van andere ballen dan die welke voor zaalsport normaal mogen worden gebruikt,
met name rubberballen of zacht leren ballen. Het gebruik van ballen die bij openluchtsport zijn gebruikt is niet toegestaan.

Artikel 12.

1. Alle schade door of tengevolge van het gebruik aan de binnensportaccommodatie, inventaris en het terrein ontstaan, moet door de verantwoordelijke leiding onmiddellijk ter kennis worden gebracht van de beheerder.
2. Het herstellen van de schade geschiedt uitsluitend in opdracht van Burgemeester en wethouders
3. De kosten van het herstel komen voor rekening van de gebruiker.
4. Indien de gebruiker evenwel ten genoegen van Burgemeester en wethouders kan aantonen dat hij de schade niet heeft kunnen voorkomen, komen de kosten van herstel niet voor zijn rekening.
5. Indien de verantwoordelijke leiding bij het betreden van de binnensportaccommodatie enigerlei schade constateert die niet door hem is veroorzaakt, is hij verplicht hiervan onmiddellijk kennis
te geven aan de beheerder.
6. Wordt schade, welke niet werd vermeld, geconstateerd door de beheerder, dan is de laatste gebruiker aansprakelijk voor de herstelkosten.

Artikel 13.

1. Indien evenementen in een binnensportaccommodatie plaatsvinden waarbij risico aanwezig is dat schade zou kunnen ontstaan aan de sportvloer, dient de gehele vloer te worden afgedekt met voor
dat doel geëigend afdekmateriaal.
2. Dit geldt ook voor die gedeelten welke niet voor het evenement worden gebruikt, doch wel toegang geven tot de plaats van het evenement.
3. Indien schade ontstaat aan de vloer, terwijl deze is afgedekt, blijft de gebruiker desondanks aansprakelijk voor eventuele schade.
4. De meer dan normale schoonmaakkosten komen voor rekening van de gebruiker.

Artikel 14.

1. De gebruiker dient - indien nodig - zorg te dragen voor de nodige vergunningen, meldingen en ontheffingen.
2. Deze vergunningen, meldingen en ontheffingen dienen tijdig voor de ingebruikneming beschikbaar te zijn.

Artikel 15. 

1. Burgemeester en wethouders wijzen personen aan die belast zijn met het toezicht op en reguleren van het gebruik van de binnensportaccommodatie.
2. Onder de personen zoals genoemd in lid 1 worden in ieder geval de beheerders van de binnensportaccommodaties gerekend.
3. Deze personen hebben te allen tijde vrije toegang tot de binnensportaccommodatie.
4. De gebruiker, de verantwoordelijke leiding, de deelnemers en derden c.q. het publiek dienen de aanwijzingen van deze personen te allen tijde stipt op te volgen.
5. Ongeacht het toezicht en het reguleren van het gebruik van de binnensportaccommodatie door personen genoemd in lid 1 en 2 blijft de gebruiker te allen tijde verantwoordelijk voor de goede orde
en de goede gang van zaken tijdens het gebruik van de binnensportaccommodatie. Hij is verplicht er voor te zorgen dat de deelnemers en derden c.q. publiek die hij tot de binnensportaccommodatie toelaat zich ordelijk gedragen.

Artikel 16.

1. De gemeente Ouder-Amstel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een ongeval dat een deelnemer of bezoeker in de binnensportaccommodatie of op het daarbij behorende terrein overkomt, noch voor vermissing, verlies of beschadiging van goederen, door welke oorzaak, een ongeval, vermissing, verlies of beschadiging ook is ontstaan.
2. Burgemeester en wethouders kunnen naast de in deze regeling genoemde algemene voorwaarden aan het gebruik te allen tijde nadere bijzondere voorwaarden verbinden.
3. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet en bij enig geschil over de toepassing ervan, beslissen Burgemeester en wethouders.

Artikel 17.

1. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2015.
2. Deze regeling vervangt de vorige regeling die gold vanaf 1 augustus 2014.
3. De regeling kan worden aangehaald als regeling "Ingebruikgeving van gemeentelijke binnensportaccommodaties". 

Ouderkerk aan de Amstel,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester,
L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen