Groot onderhoud Benning

De voorbereidingen aan het project groot onderhoud Benning in Ouderkerk aan de Amstel zijn begonnen.

Aanleiding 

De eerste aanleiding van het project is het verzakken van het gebied als gevolg van de slappe bodem. Het hele gebied gaan we daarom ophogen en vanuit een bredere aanpak gaan we ook met de riolering aan de slag. Het rioolstelsel willen we vernieuwen en verbeteren zodat deze weer goed werkt en voor vele jaren meekan. 

Na afronding van het project is het gebied weer op hoogte gebracht en ligt er een klimaat robuust rioolstelsel. Ook de buitenruimte (wegen, stoepen en parkeervakken) is van betere kwaliteit en klaar voor de toekomst. 

Projectgebied

Projectgebied Groot onderhoud Benning
Afbeelding: Projectgebied Groot onderhoud Benning

Het projectgebied is hierboven weergegeven en heeft betrekking op de volgende straten:  
Coen van Boshuizenlaan, Ingeland, Purperreiger, Goudplevier, Watersnip, Kemphaan, Tureluur, Groenling, Groenlingpad, Pijlstaartpad, Wulp, Ransuil, Ransuilpad, Boomvalk, Dijkgraaf, Putter, Smient, Kolgans, Zilvermeeuw, Lepelaar, Fuut, Zanglijster, Patrijs, Vink, Scholekster, Meerkoet, Grutto, Zomertaling, Poldermeester, Tuinfluiter.  

Start van de eerste fase

Gezien de grootte van het gebied en het belang van een zorgvuldige voorbereiding, kiezen we ervoor om extra aandacht te geven aan de onderzoeksfase. Op basis van de veldonderzoeken en berekeningen kijken we op welke manier we het meest duurzaam en doelmatig kunnen ophogen en welke vernieuwingen en verbeteringen we aan het rioolstelsel gaan doorvoeren. Als de keuze is gemaakt gaan we over naar de ontwerpfase en komt de buitenruimte aan bod. Dat is ook het moment dat we de bewoners actiever bij het project gaan betrekken. 

Veldonderzoeken

Om een goed beeld te krijgen van de bestaande ondergrond, staat de komende periode in het teken van veldonderzoeken. Deze zijn divers, vinden over een langere periode en verspreid in het gebied plaats. 

Tijdspad 

Door de aanpak van het project en het belang van de onderzoeksfase is nog niet bekend wanneer we beginnen met de volgende fase. De onderzoeksfase willen we medio september 2024 afronden. Daarna volgt de analyse van de data en start de ontwerpfase van de buitenruimte. De kans is groot dat bij de uitvoering het gebied wordt opgeknipt met elk een eigen planning. Uiteraard informeren wij u zodra we een volgende stap gaan maken. 

Hieronder de fasen in het project:

  • Veldonderzoeken;
  • Analyseren data, kostenanalyse en bepalen methode van ophogen;
  • Ontwerpfase (betrekken bewoners) 
  • Bepalen tijdspad en fasering uitvoering; 
  • Opstellen contract en aanbesteden van de werkzaamheden
  • Uitvoering werkzaamheden 

Afstemming met kabel en leidingbedrijven 

Het contact met de kabel- en leidingbedrijven wordt ook gelegd en met name de bedrijven van het water, gas- en elektriciteitsnet zijn daarin de belangrijkste partijen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het elektriciteitsnet moet worden verzwaard en dat zal waarschijnlijk gepaard gaan met het plaatsen van extra transformatorstations. 

Rekening houden met uw voortuin

Hoeveel we gaan ophogen verschilt per locatie. Wat we nu al weten is dat voor een groot deel het om een forse ophoging gaat. De werkzaamheden voor het ophogen geldt vooral voor de wegen, stoepen en achterpaden mits deze van de gemeente zijn. Het ophogen van de voortuin, uw eigen terrein, moet u als bewoner zelf doen. 

Als u van plan bent iets aan uw tuin te doen waarbij er een raakvlak is met het gebied dat wij gaan ophogen, dan adviseren wij u om daarmee te wachten totdat duidelijk is wat de nieuwe hoogte wordt. Dit zorgt voor een goede aansluiting. Wellicht is het handig om uw eventuele plannen uit te stellen en deze in de periode van uitvoering op te pakken. 

Heeft vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via gemeente@ouder-amstel.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2024-020497.