Privacyverklaring meldpunt problemen met verhuurders

De specifieke informatie op deze pagina moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel en het beleidskader Privacy en Gegevensbescherming.

De algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens vindt u op Privacyverklaring - Gemeente Ouder-Amstel.

1. Algemeen

De gemeente Ouder-Amstel verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van de gemeente Ouder-Amstel is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

4. Doel

Deze privacyverklaring geldt voor het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van het meldpunt. Het meldpunt dient voor het aanpakken van ongewenste verhuurpraktijken en start op 2 januari 2024. 

Het meldpunt kan gebruikt worden door iedereen die misstanden ondervindt in verband met huren op het grondgebied van de gemeente. De meldingen worden in behandeling genomen en afhankelijk van de melding wordt de melder mogelijk geïnformeerd over acties en rechten, doorverwezen naar een andere instantie of er volgt een handhavingsprocedure. 

De huurders en verhuurders kunnen informatie over dit meldpunt vinden op de website van de gemeente. De verhuurders zijn daarnaast verplicht de huurders op de hoogte te stellen over het bestaan van dit meldpunt. 

5. Wettelijke Grondslagen

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de gemeente rust uit hoofde van de Wet goed verhuurderschap. 

6. Categorieën persoonsgegevens

De melding kan anoniem gedaan worden. Indien de melding niet anoniem gedaan wordt, kan de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens via de huurder ontvangen;

Persoonsgegevens van de huurder: 

  • De persoonsgegevens die de huurder zelf meedeelt in de communicatie met de gemeente
  • Optioneel: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele bijlagen met persoonsgegevens die de huurder upload

Persoonsgegevens van de verhuurder: 

  • De persoonsgegevens die wij in de communicatie van de huurder ontvangen

7. Delen en uitwisselen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet gedeeld en niet uitgewisseld met andere partijen.

8. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

9. Bewaartermijn

De persoonsgegevens die het meldpunt verwerkt in het kader van een melding worden overeenkomstig de Wet goed verhuurderschap verwijderd:

a. op het moment dat is vastgesteld dat de melding ongegrond of onjuist is;

b. direct nadat de melder door het meldpunt is doorverwezen naar een andere instantie, tenzij deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van dossieropbouw;

c. op het moment dat naar aanleiding van de melding besloten wordt niet over te gaan tot bestuurlijke handhaving, tenzij deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van dossieropbouw;

d. op het moment dat het besluit tot bestuurlijke handhaving ten gevolge van de melding onherroepelijk wordt;

e. indien de melding en de persoonsgegevens verwerkt worden ten behoeve van de dossieropbouw, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b of c, worden deze gegevens vier jaar na het tijdstip waarop de melding is gedaan verwijderd.

10. Contact 

Voor vragen of klachten over persoonsgegevens kunt u mailen naar fg@ouder-amstel.nl Voor overige vragen mail naar gemeente@ouder-amstel.nl. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als belanghebbende is het mogelijk uw rechten bij de gemeente Ouder-Amstel uit te oefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten is het mogelijk om contact met ons opnemen. Kijk op de website voor de diverse mogelijkheden. 

Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Ouder-Amstel, kijk dan op onze website via Klacht dienstverlening gemeente indienen.   

12. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 27 december 2023.