Privacyverklaring Project De Groene Denktank

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel en beleidskader privacy en gegevensbescherming.

1. Algemeen

De gemeente Ouder-Amstel verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het document met algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de documenten met algemene en specifieke informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Ouder-Amstel te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.
Voor de verwerkingen van het project De Groene Denktank is de verwerkingsverantwoordelijke het college van B&W. 
De gemeente Ouder-Amstel heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via fg@ouder-amstel.nl.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt, en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

4. Bijeenkomsten evenementen

4.1. Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor dit project is:

  • Het verwerken van de aanmeldingen voor bijeenkomsten en toekomstige bijeenkomsten;
  • Om, indien noodzakelijk, contact met deelnemers op te nemen;
  • Communicatie van de gemeente Ouder-Amstel naar de deelnemers.
  • Transparantie in deelname.
  • Zorgen voor een juiste balans van deelnemers in De Groene Denktank.

4.2. Grondslag


De gemeente verwerkt de persoonsgegevens op basis van toestemming.

4.3. Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens;

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Organisatie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

4.4. Geen ontvangers, geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Ouder-Amstel wisselt in het kader van “project De Groene Denktank” geen persoonsgegevens uit met andere organisatie onderdelen of andere organisaties. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

4.5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens gedurende dit project. U kunt uw toestemming voor het bewaren van gegevens op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen aan gemeente@ouder-amstel.nl. U ontvangt dan geen informatie meer over het project.

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet.

5. Contact

Mocht u nog meer vragen hebben, mail naar gemeente@ouder-amstel.nl.

6. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Ouder-Amstel uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Heeft u klachten over de dienstverlening of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, mail naar gemeente@ouder-amstel.nl.

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Ouder-Amstel uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Ouder-Amstel, kijk dan op Klacht over de gemeente indienen

7. Wijzigingen

Dit document is vastgesteld op 30-07-2019.