Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. het college: het college van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel;
 2. de verordening: de desbetreffende verordening op de heffing en de invordering van een BIZbijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone;
 3. de wet: de Wet op de bedrijven investeringszones;
 4. de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op aan het hoofd van de afdeling Ruimte.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

 1. Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.
 2. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 1. Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.
 2. De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de direct bij de draagvlakmeting betrokken medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.
 3. Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het biljet door de Gemeente Ouder-Amstel uiterlijk moet zijn ontvangen.
 4. De stembiljetten worden met een toelichting over de bedrijveninvesteringszones en de wijze van stemmen plus een flyer van het BIZ-bestuur per post verstuurd aan dan wel persoonlijk in handen gesteld van de bijdrageplichtige of diens vertegenwoordiger. In het geval het stembiljet persoonlijk in handen wordt gesteld wordt voor ontvangst getekend. Het stembiljet kan in de daarvoor meegeleverde en gesloten enveloppe worden gezonden naar de gemeente Ouder-Amstel, dan wel gescand en gemaild worden naar gemeente@ouder-amstel.nl, dan wel in die gesloten enveloppe worden overhandigd aan het bestuur van de BIZ. In het laatste geval tekent de bijdrageplichtige voor het afgeven van het stembiljet.
 5. Het BIZ bestuur is gemachtigd om de stembiljetten persoonlijk te overhandigen en in ontvangst te nemen gelet op het bepaalde lid 4 en 5.
 6. Als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot vier dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuw uit te reiken stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldig uitgereikte stembiljet.
 7. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ongeldigheid Stembiljet

1 - Ongeldig is het stembiljet:

 • waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;
 • waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;
 • dat blanco retour is gezonden;
 • dat anderszins foutief is ingevuld;
 • dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen.

2 - Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.
3 - Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting

 1. Ongeldig uitgebrachte stemmen en blanco stemformulieren tellen niet mee.
 2. Het hoofd van de afdeling Ruimte stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

Artikel 7 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op deze website.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

Het hoofd van de afdeling Ruimte beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
 2. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone

Ouderkerk aan de Amstel, 2020.