Projectplan Stichting BIZ-Ondernemersfonds 2.0 Ouderkerk a/d Amstel

Ouderkerk 15 juni 20202

Inhoudsopgave

1 - Inleiding
2 - Gebiedsafbakening
3 - Ambities en doelstellingen, activiteiten
3.1 Marketing
3.2 Feestverlichting, hanging baskets
3.3 Acties
3.4 Belangenbehartiging
3.5 Veiligheid
4 - Organisatiestructuur en werkwijze
5 -  Financiën
5.1 Investeringsplan
5.2 Inkomsten
5.3 Overschotten
5.4 Jaarlijkse verantwoording
6 - Meerjaren begroting
7 - Handtekeningen

1. Inleiding

De BIZ bestaat vijf jaar!
Op 1 januari 2016 werd de BIZ Ouderkerk aan de Amstel in het leven geroepen als opvolger van de Winkeliersvereniging.BIZ is de afkorting voor Bedrijveninvesteringszone. In de BIZ zitten alle ondernemers van het Sluisplein en het winkelgebied in het centrum. De achterban van de BIZ is divers: winkeliers en ondernemers. Kort gezegd is de opdracht van de BIZ het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van het gebied. Op 1 januari 2021 loopt de wettelijke termijn van vijf jaar af. De intentie is om de BIZ weer voor vijf jaar te verlengen. Dit projectplan BIZ 2.0 beschrijft onze ambities.

De gemeente toetst dit plan aan de Wet BIZ. Op grond daarvan wordt een Uitvoeringsovereenkomst gesloten en stelt de gemeenteraad de verordening vast. De aangesloten leden moeten instemmen met een verlenging van de BIZ. Dat gebeurt in twee fases. Als bijlage bij dit Projectplan BIZ 2.0 vindt u de resultaten van een informele draagvlakmeting. Een representatief aantal ondernemers gaat informeel akkoord met een verlenging. 35 leden hebben hierop positief gereageerd. Dat is 51 % van het aantal aangesloten ondernemers. Voor een informele draagvlakmeting ruim voldoende.

Tussen 1 september en 31 oktober vindt de formele draagvlakmeting plaats. Tenminste, als de gemeenteraad in augustus 2020 hiervoor groen licht heeft gegeven door het vaststellen van de Uitvoeringsovereenkomst en de verordening. Voor de formele draagvlakmeting moet minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem uitbrengen. En van de stemmers moet minimaal 2/3 vóór verlenging stemmen. Is dat het geval, dan gaat de BIZ vanaf 1 januari 2021 weer vijf jaar verder.

2. Gebiedsafbakening

De BIZ omvat het volgende gebied c.q. de volgende straten en pleinen:

 • Hoger Einde Noord nr. t/m 31
 • Hoger Einde Zuid
 • Gijsbrecht van Aemstelstraat nrs. 1 t/m 8b
 • Prins Henrikstraat
 • Brugstraat
 • Dorpsstraat
 • Kerkstraat
 • Korendragerstraat
 • Sluisplein
 • Hendrick van Avercampweg 3
 • Jacob van Ruisdaelweg
 • Burgemeester Stramanweg 634
 • Achterdijk t/m nr. 2

3. Ambities en doelstellingen, activiteiten

Bij de oprichting van de BIZ is het dna van Ouderkerk vastgesteld:
Ouderkerk a/d Amstel is het gezelligste, meest recreatieve, winkeldorp van Amstelland, waar service, klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht bij de winkeliers, de dienstverlenende ondernemers en de horeca hoog in het vaandel staan. Ook biedt het een uitstekend ondernemersklimaat voor (nieuwe) ondernemers De doelstellingen van de BIZ zijn ten allen tijden complementair aan de activiteiten die de gemeente reeds uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

Algemene doelstellingen die de BIZ wil bereiken:

 • Het realiseren van een representatief en veilig gebied met een aangenaam vestiging- en verblijfsklimaat voor ondernemers, bezoekers en bewoners.
 • Centrummanagement, samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en inwoners om de lokale branding van het gebied als place to be voor shopping, eten en drinken, cultuur en wonen te versterken
 • Het verbeteren van de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte in samenwerking met de gemeente Ouder Amstel en het hierin behartigen van de belangen van de BIZ ondernemers.
 • Het versterken van de slagkracht en het ondernemerschap van ondernemers en instellingen binnen het BIZ gebied.
 • Verdere professionalisering van de BIZ organisatie. 

De BIZ wil in de periode 2021-2025 de organisatiegraad optimaliseren. Een van de grootste uitdagingen is het realiseren van het Centrumplan. De ambitie van de BIZ is een toekomstbestendig, economisch vitaal centrumgebied. Het behoud van de diversiteit van het winkel- en horeca aanbod is een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteit van het centrumgebied staat voorop. Dat geldt ook voor het Sluisplein.
Dit vraagt om een sterke samenwerking en het versterken van het ondernemersbelang.De uitbraak van het coronavirus heeft veel veranderd. In welke mate, zal moeten blijken. Wellicht moeten activiteiten worden bijgesteld, maar de doelstellingen van de BIZ blijven onveranderd. De activiteiten van de BIZ bewegen zich langs vijf peilers:

3.1 Marketing
De positionering van Ouderkerk als aantrekkelijk verblijf- en vestigingsgebied wordt versterkt.In de komende periode wordt een marketing- en communicatieplan verder uitgewerkt.

3.2 Aankleding gebied
De sfeervolle kerstverlichting en de kerstbomen bepalen de aanblik van het gebied in de donkere maanden. In de zomer hangt het gebied vol met vrolijke, kleurrijke, bloeiende plantenbakken.

3.3 Acties
De BIZ is zichtbaar tijdens belangrijke momenten zoals feestdagen, Moederdag en Vaderdag. Vooral tijdens Sinterklaas en Kerst, immers de belangrijkste maanden voor winkeliers.

3.4 Belangenbehartiging
De belangenbehartiging voor het BIZ gebied naar gemeente en andere relevante partijen wordt geïntensiveerd. De onderlinge samenwerking wordt bevorderd.

3.5 Veiligheid
Het BIZ gebied moet schoon, heel en veilig zijn. Samen met de gemeente wordt het gebied geregeld geschouwd. De BIZ wil de uitstraling van het openbaar gebied optimaliseren. In het
overleg met de gemeente is de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat een speerpunt.

4. Organisatiestructuur en werkwijze

De BIZ is een stichting. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.Jaarlijks overlegt het bestuur een jaar- en investeringsplan aan de gemeente en een verantwoording van het afgelopen jaar. Twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur wordt ondersteund door een marketing- en communicatie assistent. De BIZ is lid van De Nieuwe Winkelstraat, een landelijk kennis en adviescentrum voor de retail. Naast het bestuur is er een werkgroep actief die de activiteiten organiseert.

5. Financiën

De BIZ-heffing is bepaald op € 500,00 per onderneming per jaar. De OZB aanslag wordt met dit bedrag verhoogd.

5.1 Investeringsplan
De BIZ-heffingen staan vast voor de komende 5 jaar, lopend over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.De uitgaven worden zodanig gepland, dat deze het tempo van de binnenkomende heffingen niet
overschrijden. In het Investeringsplan wordt 5% van de totale BIZ-heffingen gereserveerd voor evt. gevolgen van toegekende bezwaren of faillissementen. In het Investeringsplan wordt op hoofditems begroot, waardoor gedurende het jaar bedragen verschoven kunnen worden binnen de BIZ activiteiten.

5.2 Inkomsten
De inkomsten van Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk bestaan uit:

 1. BIZ-bijdragen van de heffingsplichtige ondernemers.
 2. Bijdragen van vrijwillig bijdragende ondernemers, waaronder standhouders en nietheffingsplichtigen zoals maatschappelijke ondernemingen.

5.3 Overschotten
Indien aan het eind van een BIZ-heffingsperiode een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-heffingsgelden niet is besteed, kan na instemming van de gemeente dat deel worden doorgeschoven naar de volgende heffingsperiode.
Indien er geen tweede BIZ-periode komt, zal de Stichting het niet bestede bedrag, na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten, naar rato terugbetalen aan de heffingsplichtigen, die voor de laatste subsidieperiode de BIZ-heffing reeds hebben betaald.

5.4 Jaarlijkse verantwoording
Het bestuur zal zorgdragen voor een jaarlijkse (financiële) verantwoording aan de gemeente Ouder-Amstel en alle bijdrageplichtige ondernemers.

6. Meerjarenbegroting

7. Handtekening

Voorzitter Secretaris
J.H.J.M. van Dijk R. Stork