Tegemoetkoming kinderopvang SMI

U kunt tijdelijk niet volledig voor uw kinderen zorgen. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner sociale problemen of gezondheidsproblemen heeft. Dan heeft u misschien recht op een bijdrage in de kosten voor kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI).  

Aanvragen

Als u denkt recht te hebben op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente dan kunt u het Aanvraagformulier Kinderopvang SMI (pdf, 289 kB) printen, invullen en met bewijsstukken aan de gemeente sturen: Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

De tegemoetkoming geldt voor maximaal één kalenderjaar en moet u dus ieder jaar opnieuw indienen. Als uw situatie tussentijds wijzigt moet u dit doorgeven aan uw consulent. Voor informatie kunt u contact opnemen met een klantmanager van werk en inkomen op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 tot 10.30 uur via (020) 496 21 21.

Hoogte tegemoetkoming kinderopvang SMI

De hoogte van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag bij SMI is gelijk aan de kinderopvangtoeslagtabel van het Rijk. Indien de uurprijs van de kinderopvang hoger ligt dan de maximaal door het Rijk vastgestelde uurprijs, zal deze laatste worden gehanteerd.

Voor 2024 gelden onderstaande tarieven: 

  • Dagopvang maximaal € 10,25 per uur; 
  • Buitenschoolse opvang maximaal € 9,12 per uur.
  • Voor gastouderopvang bedraagt het uurtarief € 7,53. 

Voorwaarde voor de gemeentelijke tegemoetkoming

U moet inwoner van de gemeente Ouder-Amstel zijn en de opvang moet plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.

  • U moet beschikken over een Sociaal Medische Indicatie (SMI);
  • Het gaat om dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en/of buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen;
  • Ook opvang via geregistreerde gastouderopvang komt voor de tegemoetkoming in aanmerking. 

Kinderopvang door buren, familie of vrienden valt niet onder de regeling. 

Indicatie

De gemeente laat op basis van uw aanvraag door een externe partij onderzoeken of er sprake is van een Sociaal Medische Indicatie. Indien er sprake is van een Sociaal Medische Indicatie, adviseert deze partij de gemeente over de omvang (aantal uren per week) en duur (aantal maanden) van de kinderopvang.