Contractering Wmo-Begeleiding

Voor de levering van Wmo-begeleiding heeft de gemeente Ouder-Amstel via een Open House model contracten met verschillende aanbieders afgesloten. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar en drie maanden met een verlengoptie van maximaal twee keer één jaar. Het is mogelijk om gedurende de looptijd van de raamovereenkomsten nieuwe opdrachtnemers toe te laten, oftewel om tussentijds te contracteren.

Aanmelden bij TenderNed

U kunt uw organisatie op het aanmeldingsplatform op TenderNed inschrijven via aanbesteding “Tussentijdse aanmelding Wmo-taken Individuele Begeleiding, Huishoudelijke begeleiding, Woonbegeleiding, Dagbesteding inclusief Vervoer en Logeeropvang”. Nieuwe inschrijvers dienen aan alle voorwaarden en vereisten zoals opgenomen in de aanmeldingsstukken (op TenderNed) te voldoen. Het indienen van een inschrijving kan uitsluitend digitaal via het aanmeldingsplatform en inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van de inschrijving. Binnen vier weken na inschrijving ontvangt de inschrijver bericht over eventuele contractering. Inschrijvingen die vier maanden voor het einde van de looptijd van de raamovereenkomsten ontvangt, worden niet meer in behandeling genomen. Contractering vindt plaats door het ondertekenen van een overeenkomst.

Wmo-begeleiding 

Wmo-begeleiding ondersteunt de zelfredzaamheid en participatie van inwoners die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. Met behulp van dagbesteding (inclusief vervoer van en naar een dagbestedingslocatie), individuele begeleiding, woonbegeleiding, huishoudelijke begeleiding en logeeropvang kunnen inwoners zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De begeleiding is afgestemd op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen.