Regels voor graven en asbezorging Karssenhof

Besluit burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel,
gelet op artikel 12, tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2010;

Besluiten

Vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaats Karssenhof te Ouderkerk aan de Amstel.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:
a. graf: een zandgraf of keldergraf;
b. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
c. urn: een voorwerp ter berging van een asbus;
d. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
1. het doen begraven en begraven houden van lijken;
2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
e. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt
geboden tot het doen begraven van lijken;
f. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden
van asbussen met of zonder urnen;
g. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van
asbussen met of zonder urnen.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

  1. In algemene graven worden per graf ten hoogste drie lijken begraven. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaren. Deze termijn kan niet worden verlengd. Een stoffelijk overschot kan echter na afloop van de termijn in een nieuw particulier graf of algemeen graf volgens de bepalingen van de Beheersverordening worden herbegraven.
  2. In de particuliere graven wordt gelegenheid gegeven tot het begraven van ten hoogste 2 stoffelijke overschotten dan wel het plaatsen van 4 asbussen met of zonder urn. De uitgiftetermijn van particuliere graven bedraagt 20 jaren.

Artikel 3 De bezorging van as

  1. In de urnengraven wordt gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van maximaal twee asbussen met of zonder urnen. De uitgiftetermijn van urnengraven bedraagt 20 jaren.
  2. In de urnennissen wordt de gelegenheid gegeven tot het doen bijzetten van maximaal twee asbussen met of zonder urnen. De uitgiftetermijn van urnennissen bedraagt 20 jaren.

Artikel 4 Slotbepalingen

  1. Deze nadere regels treden in werking op 30 december 2010.
  2. Het ‘Beheersbesluit Begraafplaats Karssenhof’, vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 30 maart 2004, wordt ingetrokken.
  3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven en asbezorging 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 december 2010,
de secretaris, de burgemeester,
L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen