Regels voor grafbedekkingen Karssenhof

Besluit burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel,
gelet op artikel 18, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2010;

Besluiten

Vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats Karssenhof te Ouderkerk aan de Amstel.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 1. grafbedekking: gedenkteken en/of vaste- en winterharde grafbeplanting;
 2. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
 3. grafbeplanting: winterharde beplanting;
 4. duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal,die van nature of door middel van een daartoe speciale behandeling weersbestendig, onderhoudsvrij en niet breukgevoelig zijn en die bestaan uit een geheel, waarvan de praktische toepasbaarheid zoals het opnemen en verplaatsen, gewaarborgd is.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.
 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Grafbedekking particuliere graven

De afmetingen gerekend vanaf maaiveld, van gedenktekens voor eigen graven al dan
niet in combinatie van een liggend en staand gedenkteken zijn:

 • liggend gedenkteken - maximale lengte 2,00 meter;
 • liggend gedenkteken - maximale breedte 1,00 meter;
 • staand gedenkteken - maximale hoogte 1,00 meter;
 • staand gedenkteken - maximale breedte 1,00 meter.

Artikel 4 Grafbedekking algemene graven

 1. Het gedenkteken dient liggend geplaatst te worden;
 2. De afmeting bedraagt maximaal 0,50 meter x 0,50 meter.

Artikel 5 Grafbedekking urnengraf

 1. Het gedenkteken dient liggend geplaatst te worden;
 2. De afmeting bedraagt maximaal 0,50 meter x 0,50 meter.

Artikel 6 Materiaal gedenkteken

 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.
 2. Het college beoordeelt of de materialen als duurzaam kunnen worden aangemerkt.
 3. Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere, minder duurzame materialen.
 4. Het gekozen materiaal bestaat uit een minimale dikte van 0,05 meter of in het geval van glas minimaal 0,012 meter.
 5. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
 6. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
 7. Bij plaatsing van het gedenkteken dient er voor gezorgd te worden dat verzakking van de steen tegengegaan wordt. Een betonplaat onder het gedenkteken is vereist.
 8. De plaats van het staande gedenkteken is aan het hoofdeinde van de grafruimte.

Artikel 7 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 8 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen
worden geplant.

Artikel 9 Winterharde gewassen

 1. De aansluitende strook bij een graf met een staand of liggend gedenkteken kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. Daarbij dient in acht te worden genomen dat de hoogte de maximale afmetingen van het grafmonument niet overschrijdt. 
 2. Gewassen die buiten bovengenoemde ruimte aangebracht worden, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.
 3. Beplanting bij de urnenkelders is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde borderstrook bij de urnenkelders van 0,50 meter x 0,50 meter. 

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Deze nadere regels treden in werking op 30 december 2010.
 2. Het ‘Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen begraafplaats Karssenhof’, vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 30 maart 2004, wordt ingetrokken. 
 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen begraafplaats Karssenhof 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 december 2010,
de secretaris, de burgemeester,
L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen