Circulair Ouder-Amstel

Ouder-Amstel is al bezig met circulariteit. Zo is er het diftar (gedifferentieerde tarieven voor restafval) beleid. Dit systeem stimuleert inwoners tot beter scheiden van hun afval. Dit heeft de hoeveelheid restafval al flink verminderd. Ook in inkoopcontracten worden steeds meer afspraken gemaakt over circulariteit.

Om volledig circulair te zijn, moet én kan de gemeente nog veel stappen zetten. Zo gaat de gemeente aan de slag om het afval nog verder te beperken, gebruik van primaire grondstoffen te verminderen en circulariteit verder te stimuleren in gebiedsontwikkelingen en door met het inkoopbeleid rekening te houden met circulariteit. Het gebruik van primaire grondstoffen wordt met name gedaan door bedrijven. Daar heeft de gemeente maar beperkt invloed op.

Wat zijn de doelen?

Landelijke doelstellingen In 2030 moeten er 50% minder primaire grondstoffen gebruikt worden. Nederland werkt toe naar een circulaire economie in 2050.
Alle doelstellingen vallen onder het landelijke beleid van 50% (en uiteindelijk 100%) minder primaire grondstoffen verbruik.

A. De gemeente stimuleert een circulaire maatschappij

Wat betekent het? Dit betekent dat de gemeente milieubewust en circulair gaat inkopen en duurzame bouw en sloop stimuleert. Milieubewust inkopen is het aanschaffen van goederen door de gemeente waarbij niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar ook naar de impact op het milieu tijdens de hele levensduur van een product. Circulaire inkoop is het streven naar het verminderen van afval en van primaire (schaarse) grondstoffen. Ook door te bouwen met duurzame, circulaire materialen en eventueel materialen van de sloop te hergebruiken, kan de uitstoot en afval worden verminderd.

B. Verminderen van primaire grondstoffen

Om primaire grondstoffen te besparen moet het verbruik ervan drastisch verminderen. De gemeente hanteert hierbij de principes van de R-ladder. De hoogste “trede” van de ladder is dat er geen nieuwe primaire grondstoffen meer bijkomen, maar dat ze constant weer opnieuw gebruikt worden (Reduce). De overige treden focussen op het stapsgewijs zoveel mogelijk beperken van het gebruik van nieuwe grondstoffen, zoals bijvoorbeeld recyclen, hergebruiken (re-use) en refurbishen. De gemeente werkt hierbij ook aan bewustwording en educatie van inwoners.

C. Beter scheiden van grondstoffen

Wat betekent het? Door afval slimmer te scheiden en producten te hergebruiken of te repareren als ze kapot zijn, wordt de impact verminderd op het klimaat en milieu. Ook hebben grondstoffen zoals papier, metaal, frituurvet en textiel waarde. Soms kost de verwerking (het recyclen) van een grondstof daarom minder dan het verbranden als restafval.

D. Verminderen van restafval

Wat betekent het? Om grondstoffen te besparen en zwerfafval te beperken is het ook van belang dat in Ouder-Amstel de hoeveelheid restafval verminderd wordt. De hoeveelheid ongescheiden afval moet verminderen volgens de landelijke normen.  Inwoners betalen nu zelf voor restafval onder het diftar beleid (gedifferentieerd tarief voor huishoudelijk restafval). Behalve een vast bedrag voor de afvalstofheffing, betalen inwoners per keer voor het aanbieden van restafval. De gemeente werkt hierbij ook aan bewustwording en educatie van inwoners.