Persoonsgegevens inzien of wijzigen op basis van de AVG

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens de gemeente van u heeft, dan kunt u een verzoek doen op basis van de wet Algemene verordening gegevens bescherming (AVG). U kunt bijvoorbeeld uw dossier inzien, laten wijzigen, verwijderen enzovoort. Lees hier hoe het werkt en wat uw rechten zijn rondom privacy.

Verzoek om persoonsgegevens inzien of wijzigen 

Uw rechten

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen de volgende rechten:

 • Recht op in­for­ma­tie
 • Recht op in­za­ge
 • Recht van be­zwaar
 • Recht op rec­ti­fi­ca­tie (aan­pas­sing)
 • Recht op wis­sing (ver­wij­de­ring)
 • Recht op be­per­king van de ver­wer­king
 • Recht op over­draag­baar­heid van de ge­ge­vens
 • Recht van be­zwaar bij ge­au­to­ma­ti­seer­de be­sluit­vor­ming

Voor verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de gemeente Ouder-Amstel. 

Bijvoorbeeld voor:

 • In­za­ge in uw per­soons­ge­ge­vens
 • Cor­rec­tie van uw per­soons­ge­ge­vens
 • Ver­wij­de­ring van uw per­soons­ge­ge­vens
 • Het in­trek­ken van toe­stem­ming die u eer­der hebt ge­ge­ven

De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet daar een duidelijk antwoord op krijgen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).
Aanpak
 • Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:
  • U te melden aan de balie of
  • Het DigiD formulier in te vullen bovenaan de pagina.
 • U geeft in ieder geval door:
  • over welke persoonsgegevens het gaat;
  • wat uw verzoek is.

Zo bekijkt u een aantal van uw persoonsgegevens:

 • Log in op de website MijnOverheid. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • Bekijk uw persoonsgegevens.
 • U ziet welke organisaties uw gegevens mogen gebruiken en waarvoor.
Kosten

Het is gratis om een verzoek in te dienen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen als het verzoek bovenmatig is of als u herhaaldelijk een verzoek indient, kan de gemeente u om een redelijke vergoeding vragen.