Tegenprestatie bij uitkering

De gemeente mag bijstandsgerechtigden (met een uitkering op grond van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) de verplichting opleggen een tegenprestatie naar vermogen te verrichten. 

Tegenprestatie

De tegenprestatie dient te voldoen aan de volgende wettelijke criteria:

 • Het dient te gaan om onbeloonde en maatschappelijk nuttige werkzaamheden;
 • De tegenprestatie mag geen belemmering voor het accepteren van werk of voor re-integratie zijn;
 • De tegenprestatie is beperkt in omvang  en duur;
 • De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt; het moeten additionele werkzaamheden betreffen;
 • De bijstandsgerechtigde moet in staat zijn ze te verrichten.

Individuele omstandigheden 

 Per persoon wordt gekeken naar:

 • De aard, omvang en duur van de tegenprestatie, waarbij de individuele mogelijkheden en omstandigheden van de bijstandsgerechtigde in acht worden genomen;
 • Daarnaast worden de beschikbare onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten in de beoordeling meegewogen;
 • De omvang van de tegenprestatie is minimaal 8 uur per week en maximaal 16 uur per week, tenzij er naar het oordeel van de consulent, redenen zijn om het aantal uur lager te bepalen;
 • De duur van de verplichte tegenprestatie is maximaal 6 maanden.

Werkwijze

 • De uitkeringsgerechtigde krijgt zelf de gelegenheid binnen twintig werkdagen een tegenprestatieplaats bij een organisatie, instelling, club of vereniging te zoeken;
 • De uitkeringsgerechtigde kan gebruik maken van de vrijwilligersvacaturebank bij Coherente;
 • Als de uitkeringsgerechtigde het lastig of vervelend vindt om contact te zoeken met een potentiele organisatie etc., dan is beperkte begeleiding vanuit de gemeente mogelijk;
 • Indien de uitkeringsgerechtigde reeds onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verricht, dan kunnen die, op verzoek van de uitkeringsgerechtigde, indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan, worden beschouwd als activiteiten in het kader van de tegenprestatie;
 • De verplichting tot tegenprestatie wordt middels een beschikking opgelegd met als bijlage een plan van aanpak waarin de afspraken met de klant zijn vastgelegd met betrekking tot de omvang, de duur en de aard van de werkzaamheden;
 • Als de uitkeringsgerechtigde niet of in onvoldoende mate meewerkt aan de opgelegde tegenprestatie naar vermogen wordt deze gedraging conform de maatregelverordening van de gemeente Ouder-Amstel gesanctioneerd.