Uw invloed in de gemeente

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft in de gemeente. Als u vindt dat de gemeenteraad meer aandacht moet besteden aan bepaalde zaken dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de raadsleden. 

U kunt de raad ook een brief of e-mail schrijven over een onderwerp waarvan u vindt dat het aandacht behoeft. Deze brief of e-mail ontvangen alle raadsleden en burgerraadsleden als ingekomen raadspost. Een brief of e-mail aan de gemeenteraad kunt u richten aan:

De gemeenteraad van Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
E-mail:  raad@ouder-amstel.nl
Telefoon:  (020) 496 21 17

Vertel het de raad

Inspreken bij commissievergadering 

In commissievergaderingen kan men inspreken over zaken die tot het beleidsterrein van die commissie behoren, het hoeft dus niet per se op de agenda te staan. Als het gaat om een agendapunt, dan spreekt men in bij aanvang van de behandeling van dat agendapunt. Als het gaat om iets dat niet op de commissieagenda staat, dan wordt ingesproken bij start van de vergadering. Men moet zich vooraf aanmelden om in te spreken, dat kan tot 12.00 uur op de dag van de commissie.

Een inspreker krijgt 3 tot 5 minuten spreektijd. Na het inspreken kunnen commissieleden nog informatieve vragen aan de inspreker stellen, daarna (als het om een agendapunt gaat) begint de behandeling van dat agendapunt door de commissieleden zelf.

Aanmelden om te spreken 

U kunt contact opnemen met Linda Örsçek- Moolenaar, telefoon (020) 496 21 69, of via raad@ouder-amstel.nl om gebruik te maken van het spreekuur, om contact te leggen met een fractie of om u aan te melden als inspreker.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief maakt het mogelijk dat inwoners van Ouder-Amstel een nieuw onderwerp of voorstel bij de raad in kunnen dienen. Vervolgens moet de raad over dit punt beraadslagen, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan. De indiener mag zelf het onderwerp bij die beraadslaging komen toelichten. De raad besluit of het uitgevoerd wordt.

Voorbeelden 

Voorbeelden van een burgerinitiatief zijn: u wilt verkeersdrempels in uw wijk of juist dat de verkeersdrempels verdwijnen, het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen of een mooi pand de monumentenstatus verlenen. Ook kunt u gebruik maken van het Burgerinitiatief als u een voorstel heeft wat meer gericht is op gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld de veiligheid in uw wijk of het voorzieningenniveau voor bijvoorbeeld sport.

Voorwaarden voor indienen 

Inwoners die een burgerinitiatief willen indienen bij de raad moeten ten minste 16 jaar oud zijn. Het plan moet ondersteund worden door 30 handtekeningen van inwoners van ten minste 16 jaar die het met de indiener eens zijn. Een burgerinitiatief moet gaan over onderwerpen waar de raad zeggenschap over heeft. Het mag niet gaan over individuele kwesties of recent door de Raad vastgesteld beleid.

Referendum

Het kan zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Ouder-Amstel over een te nemen besluit van de gemeenteraad. De inwoners kunnen voor of tegen dit besluit stemmen. Raadsleden zijn niet gebonden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen per referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden. 

Hoe werkt een referendum  

Het houden van een referendum is aan een aantal spelregels gebonden. In de Referendumverordening Ouder-Amstel 2011 leest u hoe een referendum werkt.

  • Zo kan geen referendum worden gehouden over onder meer begrotingszaken, benoemingen of functioneren van personen of onderwerpen waar andere bestuursorganen verantwoordelijk voor zijn.
  • Een verzoek voor een referendum vanuit de inwoners moet in ieder geval worden ondersteund door 10% van de kiesgerechtigden. Dit komt voor onze gemeente neer op een eis van ca. 1010 handtekeningen. Als dit aantal wordt gehaald, zal de gemeente een referendum moeten organiseren.
  • Voor een “inleidend verzoek” (een eerste beschrijving van het verzoek) zijn minder handtekeningen nodig: 2% van de kiesgerechtigden, ca. 202 handtekeningen.
  • Een referendum is geldig als het aantal uitgebrachte stemmen meer bedraagt dan 30% van het aantal kiesgerechtigden.

Meer informatie 

U kunt contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw L. Örsçek-Moolenaar. Zij is op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar (020) 496 21 17 of via raad@ouder-amstel.nl.