Akkoordlijst 03 maart 2020

Mandaatbesluit Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Ingevolge de Wet BGT, de Wet BRO en de daarop gebaseerde regelgeving, zijn diverse werkzaamheden opgedragen aan het college van B&W. Voor een efficiënte uitvoering is het noodzakelijk deze te mandateren en aanwijzingsbesluiten te nemen.

Besluit

  1. Mandaat te verlenen, met recht van ondermandaat, aan de directeur Duo+, tot het nemen en uitvoeren van beslissingen met betrekking tot de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).
  2. De directeur Duo+ in mandaat de bevoegdheid te verlenen ambtenaren van Duo+ aan te wijzen die belast zijn met beheer van het register, het opmaken van brondocumenten e.a. De directeur Duo+ kan deze bevoegdheid in ondermandaat geven aan het hoofd bedrijfsvoering van Duo+.
  3. Een en ander geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.
  4. Van het mandaat is uitgesloten het nemen van beslissingen op bezwaar, ingediend tegen de op grond van het mandaat genomen besluiten.

Behoort bij B&W-besluitenlijst d.d. 03 maart 2020
de secretaris, L.J. Heijlman