Vergunning overkluizing hoogspanningskabel langs A9

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend. Het betreft een vergunning voor het realiseren van een overkluizing om een hoogspanningskabel te beschermen ten behoeve van project A9 BaHo.

  • Datum besluit: 21 december 2023
  • Aanvrager: FCC Construccion S.A. 
  • Zaaknummer: 12116792

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, bij de afdeling Juridische Zaken, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, uw adres, uw handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure om een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt zo’n verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. 
 
Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl