Ontwerpbesluit hogere geluidswaarden voor flexwoningen in De Nieuwe Kern

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt bekend dat zij op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder voornemens is hogere waarden vast te stellen voor de bouw van (tijdelijke) flexwoningen in de beoogde gebiedsontwikkeling in De Nieuwe Kern.

Hogere Waarden

De toekomstige (tijdelijke) flexwoningen bevinden zich conform de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de Holterbergweg, De Passage en de spoorlijn Amsterdam/Schiphol - Utrecht. Deze woningen krijgen te maken met een hogere geluidbelasting dan de wettelijke voorkeurswaarden. Omdat geluid-reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend, dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen van 56 dB voor de Holterbergerweg, 54 dB voor De Passage en 58 dB voor de spoorlijn.

Ter inzage 

Het ontwerpbesluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen sinds donderdag 21 december 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. U kunt het ontwerp besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl (zaaknummer gmb-2023-552266). De bijbehorende stukken zijn te downloaden via ‘Bekijk documenten’ in het menu links).

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze tegen het voornemen tot vaststellen van de  hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel: Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel / gemeente@ouderamstel.nl.