Bestemmingsplan dijkverlegging De Nieuwe Kern Ouder-Amstel

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat in de vergadering van 28 maart 2024 de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan ‘Dijkverlegging De Nieuwe Kern Ouder-Amstel’ heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

In het gebied waar de beoogde gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern (DNK) gerealiseerd gaat worden, is een waterkering aanwezig. Voor de toekomstige ontwikkeling komt de huidige waterkering te vervallen en wordt een nieuwe waterkering aangelegd. Deze wijziging is vastgelegd in het dijkverleggingsplan, waarin is vastgelegd waar de nieuwe waterkering komt te liggen, om de waterveiligheid voor nu en in de toekomst te borgen. De nieuwe waterkering komt direct ten noorden van trainingscomplex De Toekomst te liggen. Voor deze dijkverlegging is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Dijkverlegging De Nieuwe Kern Ouder-Amstel’ ligt, samen met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 18 april 2024 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via afspraak of telefonisch via (020) 496 21 21. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn vanaf donderdag 18 april ook digitaal in te zien via het omgevingsloket. Gebruik hierbij het planidentificatienummer: NL.IMRO.0437.DijkverlegDNK-VA01. 

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende de beroepstermijn, van donderdag 18 april tot en met woensdag 29 mei 2024, staat tegen de vaststelling van het bestemmingsplan rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent. U kunt ook beroep instellen als u geen belanghebbende bent, maar wél tijdig een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpplan en/of geen belanghebbende bent van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.