Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de realisatie van Flexwoningen, De Nieuwe Kern

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt bekend dat op 16 april 2024 op grond van artikel 110a Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden heeft vastgesteld voor de bouw van (tijdelijke) flexwoningen in de beoogde gebiedsontwikkeling in De Nieuwe Kern.

Hogere Waarden

De toekomstige (tijdelijke) flexwoningen bevinden zich conform de Wet geluidhinder binnen de geluidzone van de wegen Holterbergweg en De Passage en de spoorlijn Amsterdam/Schiphol - Utrecht. Gebleken is dat de nieuw te bouwen woningen een hogere geluidbelasting gaat ondervinden op de gevels dan de wettelijke voorkeurswaarden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend, dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst  toelaatbare geluidbelasting vast te stellen van 56 dB voor de Holterbergerweg, 54 dB voor De Passage en 58 dB voor de spoorlijn.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarde kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking door belanghebbenden een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook niet-belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend of van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend, kunnen hier gebruik van maken.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit hogere grenswaarde niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.