Vaststelling bestemmingsplan Van der Looskwartier

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: In de vergadering van 22 december 2022 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan “Van der Looskwartier” vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld met één wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Op de verbeelding is in het noordelijke bouwblok aan de Theresiastraat is de maximale bouwhoogte gewijzigd van 115 meter naar 11,5 meter.

Bestemmingsplan

De 38 eengezinswoningen van woningcorporatie Eigen Haard in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) in Ouderkerk aan de Amstel zijn in een slechte bouwkundige staat. De woningcorporatie Eigen Haard wil deze woningen slopen en vervangen door 57 woningen (28 eengezinswoningen en 29 appartementen). De voorgenomen nieuwbouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ omdat de nieuwe woningen deels buiten de bouwvlakken en deels buiten de bestemming “Wonen” worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte overschreden. Om die reden is het nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Van der Looskwartier en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 19 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. Tevens is het plan digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.BPVdLooskwart-VA01).

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen: 

  • belanghebbenden;
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Beroep kan ingesteld worden gedurende de terinzagelegging van zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.