Vaststelling bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart Noord Water’

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart Noord Water’ op 30 november 2023 heeft vastgesteld. Dit doen zij volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplan

Op 10 mei 2023 heeft de Raad van State het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart’ in z’n geheel vernietigd. Het besluit tot vaststelling was op 27 januari 2022 genomen door de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Uit de uitspraak blijkt dat de vernietiging inhoudelijk uitsluitend gericht was op het gebruik van de kade als tuin (inclusief de bebouwing). Met de uitspraak is het hele plan vernietigd, waarmee (onbedoeld) ook de positieve bestemming van de woonboten is vernietigd. 

Met het bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart Noord Water’ worden de ligplaatsen aan de Willem Fenengastraat 48 t/m 70 en de Joan Muyskenweg 27C en 27D positief bestemd. Voor woonboten gelegen aan de Willem Fenengastraat 46, de Joan Muyskenweg 27B is een voorlopige bestemming van vijf jaar opgenomen. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart Noord Water’ en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Een afspraak maken kan online via Afspraak maken op deze website of telefonisch via (020) 496 21 21. Het plan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.BPDvaartNoordWater -VG01).

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen: 

  • belanghebbenden;
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Beroep kan ingesteld worden gedurende de terinzagelegging van zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: digitaalloket.raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met de gemeente via (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.