Ontwerpbestemmingsplan ‘Waver 35 Ouderkerk aan de Amstel’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Waver 35 Ouderkerk aan de Amstel’ is vrijgekomen ter inzage. Dit doen zij volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van de voormalige agrarische bedrijfswoning, zodat deze woning en de bijbehorende gronden als reguliere woning en woonperceel gebruikt kunnen worden. Een deel van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zal daarbij gesloopt worden.

Het projectgebied betreft het perceel Waver 35 dat, ten zuidoosten van de kern Ouderkerk aan de Amstel, binnen het landelijk gebied ligt. Aan de west/noordwestzijde grenst het plangebied aan het woonperceel Waver 34. De oost/noordoostzijde van het plangebied grenst aan het woonperceel Waver 36. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de verkeersweg Waver. 

Ter inzage 

Voor de functiewijziging is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waver 35 Ouderkerk aan de Amstel’ ligt samen met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zien ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPWaver35-ON01.
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per e-mail aan gemeente@ouder-amstel.nl