Ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkverlegging De Nieuwe Kern Ouder-Amstel’

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkverlegging De Nieuwe Kern Ouder-Amstel’ is vrijgegeven voor inzage. Dit doen zij volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplan

In het gebied waar de beoogde gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern (DNK) gerealiseerd gaat worden, is een waterkering aanwezig. Voor de toekomstige ontwikkeling komt de huidige waterkering te vervallen en wordt een nieuwe waterkering aangelegd. Deze wijziging is vastgelegd in het dijkverleggingsplan, waarin is vastgelegd waar de nieuwe waterkering komt te liggen, om de waterveiligheid voor nu en in de toekomst te borgen. 
De nieuwe waterkering komt direct ten noorden van trainingscomplex ‘De Toekomst’ te liggen. Voor deze dijkverlegging is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dijkverlegging De Nieuwe Kern Ouder-Amstel’ ligt, samen met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.DijkverlegDNK-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel.