Ontwerpbesluit A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO)

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.  

Welke ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Rijkswaterstaat verbreedt tussen deze knooppunten de A9 naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

De grondslag voor de werkzaamheden aan de A9 is Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2011 en Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017.

Voor de uitvoering van de tracébesluiten is het volgende ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Omgevingsvergunning – Gemeente Ouder-Amstel

Omgevingsvergunning (zaaknummer: 12205794) voor de activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een technische ruimte bij knooppunt Holendrecht in de gemeente Ouder-Amstel (locatie kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie I, perceelnummer 396).

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 november 2023 tot en met 20 december 2023 ter inzage bij de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD te Ouderkerk aan de Amstel. Maak telefonisch een afspraak via: 020- 496 21 21. De stukken zijn tevens beschikbaar via de website loket.odnzkg.nl onder de kop ‘bekendmakingen’.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht? 

Van 9 november 2023 tot en met 20 december 2023 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel, p/a de Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Tevens kan een zienswijze worden ingediend via het formulier op de website loket.odnzkg.nl/digitale-formulieren of op verzoek desgewenst mondeling. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit kunt u bellen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via telefoonnummer (088) 5670200 of gebruikmaken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl.