Nieuwe besluiten van kracht voor wegverbreding A9

Het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Rijkswaterstaat verbreedt tussen deze knooppunten de A9 naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Ten behoeve van de uitvoering zijn recent twee nieuwe besluiten genomen, waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Vandaar deze kennisgeving.

De twee besluiten 

  • Watervergunning voor het aanbrengen van damwanden met groutankers voor grondkering GK16 en GK16A, in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering, ter hoogte van Holendrechterweg 37 in Ouderkerk aan de Amstel (zaaknummer: WN2023-001492);
  • Omgevingsvergunning voor onder meer een verdiepte ligging van knooppunt Holendrecht (KW019) en het bouwen van een grondkerende constructie (GK16A) ter plaatse van het viaduct Bullewijk, beiden in Ouderkerk aan de Amstel (zaaknummer: 11946328).

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten en zijn op 09-11- 2023 aan de aanvrager bekendgemaakt. De besluiten en de bijbehorende stukken liggen tot en met 21-12 2023 ter inzage via de website loket.odnzkg.nl onder de kop ‘bekendmakingen’. Daarnaast kunnen de stukken worden bekeken of digitaal worden opgevraagd bij Waternet (de watervergunning) en de gemeente Ouder-Amstel (de omgevingsvergunning). 

Tegen de besluiten kan tot en met 21-12-2023 beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer hierover is te vinden op loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket.