Nieuw bestemmingsplan Gijsbrechtkwartier en hogere geluidswaarden

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Gijsbrechtkwartier en het daarbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, is vrijgekomen ter inzage.

Bestemmingsplan

In 2014 zijn de manege-activiteiten van de manege Gijsbrecht van Aemstel aan de Holendrechterweg 22a in Ouderkerk aan de Amstel gestaakt. Het terrein wordt sindsdien niet meer gebruikt en de bebouwing is in 2020 gesloopt.

In 2013/2014 is door de gemeente Ouder-Amstel een algemene visie opgesteld waarin de planologische en ruimtelijke mogelijkheden zijn verkend voor dit terrein. Deze visie is in 2017 geactualiseerd. Op basis van dit visiedocument zijn door de gemeenteraad in oktober 2019 uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van het manegeterrein. Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 33 nieuwe woningen dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Om de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Hogere waarden

De voorkeurswaarden voor geluid, conform de Wet geluidhinder, wordt op verschillende plaatsen overschreden als gevolg van wegverkeer op de snelwegen A2 en A9. Voor de meeste nieuw te bouwen woningen wordt een hogere waarde voor de beide snelwegen vastgesteld. Omdat geluidsreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 53 dB vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden liggen, samen met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl/afspraakmaken of telefonisch via (020) 496 21 21. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPGijsbrechtkwart-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Ouder Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of per e-mail aan gemeente@ouder-amstel.nl