Kennisgeving Rijkswaterstaat inzake wegverbreding A9

In het kader van de Tracéwet laat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat weten dat er nieuwe besluiten zijn genomen ten behoeve van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO).

A9BAHO is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Rijkswaterstaat verbreedt tussen deze knooppunten de A9 naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

De twee besluiten 

Voor de uitvoering waren twee nieuwe besluiten nodig, te weten: 

  • Een Watervergunning van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) voor het bouwen van zes duikerbruggen ter hoogte van de Polderweg in Ouderkerk  aan de Amstel (zaaknummer: WN2023-004221);
  • Een omgevingsvergunning van Gemeente Ouder-Amstel voor het bouwen van duikers (vervangen D121, D122, D123 en nieuw plaatsen D132, D135, D139) aan de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel (zaaknummer: 12114288).

Deze besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerder genomen ontwerpbesluiten en zijn op 12 december 2023 aan de aanvrager bekendgemaakt.

Ter inzage

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 december 2023 tot en met 23  januari 2024 ter inzage.
De watervergunning is in te zien bij Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC te Amsterdam. De stukken kunnen ook digitaal worden toegestuurd, neem hiervoor contact op met de heer K. Bouwmeester via 0900-9394, of kees.bouwmeester@waternet.nl.

De omgevingsvergunning is in te zien bij de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD te Ouderkerk aan de Amstel. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via: 020- 496 21 21. De stukken zijn  ook te bekijken via de website loket.odnzkg.nl onder de kop ‘bekendmakingen’.

Beroep instellen 

De volgende (rechts)personen kunnen van 13 december 2023 tot en met 23 januari 2024 beroep instellen tegen (een van) de genoemde besluiten:

  • Belanghebbenden;
  • Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van  State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (voor burgers) via het Digitaal Loket loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan besluiten eventueel wel schorsen. Zo’n verzoek kan alleen worden aangevraagd door (rechts)personen die beroep hebben ingesteld. 

Actuele informatie informatie over het instellen van beroep en het treffen van een voorlopige voorzieningen is te vinden op www.raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak.