Bestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan ‘Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht‘ op 31 oktober 2023 ongewijzigd heeft vastgesteld. De raad heeft tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van een bouwplan en er geen kosten te verhalen zijn.

Bestemmingsplan

Op 25 mei 2022 is het bestemmingsplan ‘Herziening Duivendrecht’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De zienswijze van TenneT TSO B.V., welke gericht was op het bestemmen en beschermen van een 150 kV ondergrondse hoogspanningsverbinding Zorgvlied – Venserweg, is abusievelijk niet verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan. De leiding ligt ten noorden van, en evenwijdig aan, de Van der Madeweg. Ten westen van de Rijksstraatweg ligt de leiding ook ten zuiden van de Van der Madeweg. 

Naar aanleiding van het ingediende beroep, heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  (de Afdeling) de gemeente opdracht gegeven om voor de 150 kV ondergrondse hoogspanningsverbinding een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Met het bestemmingsplan ‘Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht’ wordt invulling gegeven aan de uitspraak van de Afdeling.

Ter inzagelegging

Het bestemmingsplan ‘Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht’ en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 november 2023 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Een afspraak maken kan online via www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21. Tevens is het plan digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0437.BP150kVverb-VA01).

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen de volgende (rechts)personen beroep instellen: 

  • belanghebbenden;
  • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.

Beroep kan ingesteld worden gedurende de terinzagelegging van zes weken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
Het beroep of het verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze digitaal in te dienen via: digitaalloket.raadvanstate.nl

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met de gemeente: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.