Omgevingsvergunningen 28-02-2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2024-00000269, In de Houtzaagmolen, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 21-02-2024);
  • Z2024-00000075, In de Watermolen, (rectificatie) het kappen van een boom (ontvangen 24-01-2024).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2024-00000250, Achterdijk 2, het wijzigen van handelsreclame (ontvangen 17-02-2024).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • Z2023-00000791, Verlengde van Marwijk Kooystraat 30, het uitbreiden van het bestaande Bastion hotel (verzonden 20-2-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000208, Rondehoep West 61, het herschikken van de dakpannen van de veestal en herbouw van de schapenschuur (verleend 16-02-2024). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.