Omgevingsvergunning technische ruimte Knooppunt Holendrecht

In het kader van de tracéwet maakt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de gemeente Ouder-Amstel aan Rijkswaterstaat een omgevingsvergunning heeft verleend voor bouwen van een technische ruimte bij Knooppunt Holendrecht. 

Het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (A9BAHO) is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Rijkswaterstaat verbreedt tussen deze knooppunten de A9 naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. 

Omgevingsvergunning

Voor de uitvoering van de tracébesluiten is een nieuw besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat om een omgevingsvergunning van de gemeente Ouder-Amstel (zaaknummer: 12205794) voor het bouwen van een technische ruimte bij knooppunt Holendrecht in de gemeente Ouder-Amstel (locatie kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie I, perceelnummer 396). Hiervoor wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en is op 23 januari 2024 aan de aanvrager bekendgemaakt. 

De stukken inzien 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2024 tot en met 5 maart 2024 ter inzage bij de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD te Ouderkerk aan de Amstel. Maak een afspraak via: (020) 496 21 21 of www.ouder-amstel.nl/afspraak. De stukken zijn tevens beschikbaar via de website loket.odnzkg.nl onder de kop ‘bekendmakingen’. 

Beroep instellen

De volgende (rechts)personen kunnen van 24 januari 2024 tot en met 5 maart 2024 beroep instellen tegen het genoemde besluit: 

  • a. Belanghebbenden; 
  • b. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (voor burgers) via het Digitaal Loket: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Daar is een voorlopige voorziening voor nodig en die alleen kan worden aangevraagd door (rechts)personen die eerst beroep hebben ingesteld. Actuele informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak.

Meer informatie? 

Voor meer informatie over het besluit kunt u bellen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via telefoonnummer (088) 5670200 of gebruikmaken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl