Bestuurlijke informatie

Het beleid van de gemeente wordt ieder jaar vastgesteld in de gemeentebegroting (of programmabegroting). Daarin staat hoeveel geld de gemeente het komende jaar uit mag geven op bepaalde terreinen. De controle daarop is vastgelegd in de planning- en controlecyclus.

De planning- en controlecylcus bestaat uit:

  • Gemeentebegroting 
  • Begrotingswijzigingen
  • Programmarekening

Financieel portaal

Op het Financieel portaal gemeente Ouder-Amstel staat wat de gemeente het komende jaar wil doen en hoeveel geld ze daarvoor over heeft. Op deze manier leest u wat er met het belastinggeld gebeurt. Iedere gemeente maakt ieder jaar een gemeentebegroting. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld en bevat een raming van inkomsten en uitgaven, verdeeld over de verschillende beleidsterreinen. Voorbeelden van beleidsterreinen zijn openbare veiligheid, onderwijs en wonen. Bekijk hiervoor ook de Programmabegroting 2023-2026

Op de website van de raad vindt u documenten en raadsvoorstellen uit voorgaande jaren terug.   

Begrotingswijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting en de lopende projecten van de gemeente gedurende het begrotingsjaar. 

De gemeente maakt afspraken met de gemeenteraad over de wijze van rapporteren. 

Programmarekening

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de zogenoemde planning- en controlcyclus. Het college van burgemeester en wethouders legt in de jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraad over in hoeverre afspraken in de programmabegroting van het voorgaande jaar gerealiseerd zijn. 

Meer informatie