Verkiezingsuitslag

Vanaf maandag 10 juni 2024 vindt u hier de voorlopige verkiezingsuitslag, de processen verbaal van de stembureaus en het verslag controle protocol van het gemeentelijk stembureau.
Zoals gebruikelijk in de gemeente wordt de verkiezingsuitslag vastgesteld door middel van een Centrale Stemopneming (CSO). Alle tellingen zijn openbaar. Hieronder vindt u meer informatie over de locaties en momenten van tellen en het moment waarop de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt.

Tellen van de stemmen op 6 juni 2024

De telling op donderdag 6 juni vindt plaats op de stemlocatie, direct na afloop van de stemming (om 21.00 uur). Op de avond van de stemming tellen de stembureaus alleen de stemmen per lijst. De stemmen per kandidaat worden op 6 juni nog niet geteld.

Centrale Stemopneming op 7 juni 2024

Op vrijdag 7 juni om 09.30 uur vindt de Centrale Stemopneming (CSO) plaats, op één centrale locatie in de gemeente: Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel.  

Het tellen van de stembiljetten op kandidaatniveau gebeurt op vrijdag 7 juni door het gemeentelijk stembureau (GSB), dat wordt ondersteunt door telteams. Bij de centrale telling kan beter toezicht worden gehouden op het uitvoeren van het telproces en wordt het op uniforme wijze uitgevoerd. Daarnaast kan direct besloten worden tot hertelling als bij de verwerking blijkt dat er een fout is gemaakt.

Als het tellen klaar is, wordt de zitting van het GSB opgeschort en op maandag 10 juni in het gemeentehuis hervat. Dan wordt de definitieve uitslag vastgesteld en bekendgemaakt. De zitting van het GSB vindt dus verspreid over twee dagen plaats. Dat komt omdat de verkiezingen voor het Europees parlement in andere landen nog doorgaat tot en met zondag 9 juni.

De bijeenkomst van het GSB is een openbare zitting. Dit betekent dat iedere belangstellende deze mag bijwonen, zolang de orde en de rust tijdens de werkzaamheden niet worden verstoord.

Publicatie van de verkiezingsuitslag op 10 juni 2024

De Kieswet schrijft voor dat de verkiezingsresultaten elektronisch openbaar gemaakt worden. De publicatie van deze documenten, draagt bij aan de transparantie en controleerbaarheid van het verkiezingsproces. 

Publicatie van de documenten met verkiezingsresultaten op de website van de gemeente Ouder-Amstel maakt mogelijk dat iedereen die dat wil de totstandkoming van de verkiezingsuitslag kan narekenen. Als kiezers fouten ontdekken in één of meer processen-verbaal, kunnen zij die melden bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Het centraal stembureau, dat ook een aantal controletaken krijgt, kan het GSB opdragen om  eventuele fouten te corrigeren.