Sportnota

Beleidsnota ‘Mee(r)doen met sport – Sport & Bewegen in Ouder-Amstel 2017-2024 Samenvatting

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in Ouder-Amstel op het vlak van sport en bewegen. Er werden kunstgrasvoetbalvelden aangelegd, we gingen aan de slag met combinatiefuncties waardoor er met name voor de basisschooljeugd en voor senioren een flink uitgebreider pakket aan activiteiten kwam. Het verenigingsaanbod werd verrijkt met een watersportvereniging met een eigen accommodatie aan de Ouderkerkerplas en er werd een speciale website voor sport in Ouder-Amstel in het leven geroepen die met behulp van sociale media de communicatie over sport in onze gemeente een flinke impuls gaf.

Waar we de afgelopen jaren hebben gewerkt aan een goede infrastructuur, zowel wat betreft voorzieningen als organisatie, staat de komende jaren centraal hoe we die infrastructuur kunnen benutten om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Niet alleen omdat sport leuk en gezond is, maar ook omdat het op allerlei andere manieren kan bijdragen aan het feit dat mensen (weer) meer in de maatschappij kunnen participeren, dat ze volop meedoen in de samenleving. Mee(r)doen met sport dus. 

Het nieuwe beleid behelst elf ambities die we clusteren binnen drie thema’s. In het kader van ‘Sport- en beweegstimulering: gaan sporten én blijven sporten’, continueren en intensiveren we de inzet van combinatiefunctionarissen, streven we ernaar dat sport beter toegankelijk is voor mensen met een beperking en dat sporten financieel mogelijk is voor iedereen en willen we de kracht van sportverenigingen optimaal benutten.
Wat betreft het tweede thema “De maatschappelijke betekenis van sport: Mee(r)doen met sport’ zetten we in op het met sport en bewegen bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke uitval, het waarderen en stimuleren van vrijwilligers, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl en het streven naar een veilig sportklimaat.
Ten slotte staan binnen het thema ‘Ruimte voor sport: hoogwaardige accommodaties en een beweegvriendelijke omgeving’ centraal het efficiënt en effectief gebruik van onze bestaande accommodaties, het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte en een passende sportieve inrichting van de Nieuwe Kern.

Concrete voornemens die we hebben voor de komende jaren zijn het organiseren van een jaarlijks ‘sportontmoeting', het opstellen van een meerjarenonderhouds- en investeringsplanning voor de sportparken, het onderzoeken van de mogelijkheid van deelname aan het Jeugdsportfonds, meer halen uit de deelname aan het regionale samenwerkingsverband aangepast sporten, het stimuleren en faciliteren van het contact
tussen lokale partijen die een belang hebben bij sport en bewegen, onderzoeken wat mensen die onvoldoende bewegen tegenhoudt, continueren van het programma Gezonde Leefstijl ouderen, opstellen van een subsidieregeling waarmee aan lokale initiatieven tegemoet kan worden (indien mogelijk in een breder kader, niet alleen op gebied van sport en bewegen) en het bepalen van de benodigde sportieve voorzieningen in de
Nieuwe Kern. Ten slotte willen we tegemoet komen aan een aantal met name door jongeren aangedragen initiatieven, gericht op bewegen in de openbare ruimte. Dat doet recht aan het participatiebeleid dat we voorstaan met ‘Samen maken we Ouder-Amstel’ en sluit aan bij het feit dat we tegemoet willen komen aan de wensen van jongeren en het toenemend aantal bewoners dat wil sporten en bewegen in de openbare ruimte.