2022-012070 inloopavond VO Hoger Einde-Noord

Onderwerp: Inloopavond Voorlopig Ontwerp Herinrichting Hoger Einde-Noord
Datum: 24 maart 20222

Zaaknummer: 2022-012070
Documentnummer: D2022-01-039465
Beh. ambtenaar: C Maas
E-mailadres: gemeente@ouder-amstel.nl

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het project ‘Herinrichting Hoger Einde-Noord’ dat zich beperkt tussen woningnr. 28 t/m 45. In oktober 2021 hebben de bewoners die zich hebben aangemeld voor de werkgroep, wensen en verbeteringen aan de gemeente meegegeven. Hieruit kwamen een aantal verschillende onderwerpen naar voren. Te weten: de smalle weg (wegen), het parkeren, het verkeer, het groen en de ondergrondse container.
Wensen hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd te verwerken in het voorlopig ontwerp en worden in deze brief verder toegelicht.

Inloopavond

Graag nodigen wij u uit op 18 april 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur om het voorlopig ontwerp te bekijken in het gemeentehuis in Ouderkerk. U kunt tijdens de inloopavond uw reactie geven op het VO. De toegang tot het gemeentehuis is via de deur aan de Dorpsstraat.

Wegen

De rijweg is nu ca. 3,65 meter breed en hierover zijn diverse klachten gekomen dat dit te smal is, waardoor er veel rijsporen in de berm komen. Die rijsporen zorgen weer voor een modderig en rommelig uiterlijk. Daarnaast worden ook de bomen vaak geschampt door het verkeer. Gezien de richtlijnen moet de 30 km/uur weg een breedte hebben van minimaal 4,80 meter. Dit is nu ook zo ingetekend in het VO.

Langs de woningen ligt een voetpad. Volgens de richtlijnen zou deze minimaal 1,80 meter breed moeten zijn en mag b.v. bij lichtmasten een breedte hebben van minimaal 0,90 meter. Hier wordt echter in het ontwerp van afgeweken, omdat er ook nog een vrij liggend voetpad op de dijk is. En door een smaller voetpad te behouden, wordt er ook gehoor gegeven om de berm zo breed en groen mogelijk te houden. In het VO is het voetpad ontworpen met een breedte van 1,35 meter, zodat het voetpad voldoet bij lichtmasten aan de minimale eis van 0,90 meter.

Er is ook een wens om een aantal deugdelijke paden aan te brengen tussen de woningen en het vrij liggende voetpad. Dit is meegenomen in het VO.

Parkeren

Er zijn diverse klachten dat er aanrijdingen plaatsvinden aan het begin van de weg. Er zijn ook klachten dat er daar vaak in de berm wordt geparkeerd. Dat veroorzaakt weer rijsporen en dus weer een modderig uiterlijk. Hierdoor zijn er in het VO zoveel mogelijk parkeerplaatsen ontworpen aan het begin van de straat. In het VO zijn er 11 parkeerplaatsen ingetekend.

Verkeer

Er zijn veel op- en aanmerkingen gemaakt over de hoeveelheid zwaar verkeer en fietsers. De hoeveelheid verkeer is gemeten. De meting gaf weer dat er relatief weinig verkeer door de straat rijdt. Aan de hoeveelheid verkeer kan niets gedaan worden bij het herinrichten van Hoger EindeNoord. Echter, nu de intensiteit dusdanig laag is kan er een fietsstraat gemaakt worden. Hierdoor is de inrichting van de rijbaan ontworpen met brede rode stroken asfalt aan de zijkant en een relatief smalle strook zwart asfalt in het midden. Hiermee wordt aangegeven dat de locatie voor de automobilist in het midden van de weg is, en op het fietsgedeelte moet rijden om een andere
automobilist te passeren.

Het Hoger Einde-Noord tussen woningnr. 28 en 45 heeft drie drempels om de snelheid te verlagen. Dat hoort bij een inrichting van een straat waar men maximaal 30 km/uur mag rijden. Om de trillingen tegen te gaan, is in het ontwerp 1 drempel nabij woningnr. 41 vervangen door een versmalling. Hierdoor proberen wij ook het gemotoriseerd verkeer wederom zo veel mogelijk te motiveren om op het midden van de weg te rijden. Dit kan niet worden gerealiseerd nabij nr. 31, omdat de weg hier nog te bochtig is. Vrachtverkeer heeft namelijk een bredere weg nodig in bochten, waardoor er juist hier niet versmald kan worden.

Groen

Er zijn veel bomen gekapt langs het Hoger Einde-Noord. Er is een wens om de straat toch weer een zo’n groen mogelijk uiterlijk te geven. Er zijn extra bomen ingetekend langs het vrij liggende voetpad op het VO. De parkeervakken zelf zijn ontworpen met grasbeton tegels, om dit toch een groene uitstraling te geven. De bermen worden met een bloemrijk mengsel ingezaaid.

Er zijn zorgen dat het verkeer dat van de provinciale weg het Hoger Einde-Noord op rijdt, ’s avonds met de koplampen tegen de woningen schijnt. Hierdoor is er een verzoek om struiken aan te planten in de berm aan het begin van Hoger Einde-Noord die dat zoveel mogelijk tegen gaat. Dit is in het VO meegenomen.

Ondergrondse container 

De huidige locatie van de semi-ondergrondse container is destijds vastgesteld door het college van B&W, nadat er de mogelijk was geweest om een zienswijze in te dienen op het locatievoorstel. Ten behoeve van de herinrichting is er een verzoek binnengekomen om de semi-ondergrondse container toch te verplaatsen. Er is een nieuwe locatie bedacht en die is aangegeven op het VO. Hier is rekening gehouden met het feit dat de container niet op een kabel- en leidingenstrook kan staan.
Indien bezwaar wordt gemaakt door een buurtbewoner, wordt de huidige locatie die reeds is vastgesteld door het college van B&W gehandhaafd, met in dien verstande dat door het verbreden van de weg en voetpad de container iets naar achteren moet.

Vaststellen definitief ontwerp

Alvorens het ontwerp definitief vast te stellen, nodigen wij graag alle bewoners van Hoger EindeNoord 28 t/m 45 uit om te reageren. De op- en aanmerkingen worden beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid. Indien mogelijk worden voorgestelde wijzigingen opgenomen in het Definitief Ontwerp of we geven gemotiveerd aan waarom dit niet kan. Hierover ontvangt u bericht.

Planning

Nadat wij het definitieve ontwerp hebben vastgesteld wordt normaliter het werk voorbereid en aanbesteed om uit te voeren. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek is voornemens om dit jaar te starten met het ophogen van het Hoger Einde-Noord vanaf nr. 47 doorlopen in de gemeente Amsterdam. Aansluitend op het project van het Waterschap wordt het Hoger Einde-Noord opnieuw ingericht. De verwachting is dat het project van het Waterschap in 2023 gereed is, maar mogelijk loopt het werk uit tot in 2024. Wij houden u hiervan op de hoogte. Het werk van Hoger Einde-Noord wordt pas uitgevoerd als het Waterschap het werk heeft opgeleverd.

Informatie

Wanneer u vragen heeft over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer Maas. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (020) 496 21 21 op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend, of per e-mail via gemeente@ouder-amstel.nl o.v.v. zaaknummer 2022-012070.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel,
namens deze,
ing. P.M. Louwerse
Teamleider
Duo+ / Afdeling Buurt / team Inrichting en beheer