2021-071081 Uitnodiging bewoners werkgroep

Onderwerp: Herinrichting Hoger Einde-Noord
Datum: 7 juni 2021

Zaaknummer: 2021-054785
Beh. ambtenaar: Dhr. C. Maas
Telefoonnummer: 020 496 2121
E-mailadres: gemeente@ouder-amstel.nl

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente is gestart met het project “Herinrichting Hoger Einde-Noord”. Het project beslaat het Hoger Einde-Noord vanaf woning nr.28 t/m nr 45.

Graag betrekken wij de bewoners bij de voorbereiding van dit werk.

In het verleden heeft de gemeente gesprekken gehad met bewoners van Hoger Einde-Noord om de leefbaarheid te verbeteren. Na een inventarisatie van het gebied en mogelijkheden nodigen wij u allen hierbij graag uit om deel te nemen aan een bewonerswerkgroep. Het doel van deze werkgroep is om mee te denken over de te maken keuzes.

Het resultaat wordt verwerkt in een Voorlopig Ontwerpen. Alle bewoners worden op de hoogte gesteld als het Voorlopig Ontwerp ter inzage ligt. U kunt uw op- en of aanmerkingen op dit ontwerp maken. Alle gemaakte op- en of aanmerkingen op dit ontwerp worden zoveel mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Hierna stellen wij het advies op van het definitieve ontwerp. Het college stelt het definitief ontwerp vast.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de werkgroep, stuurt u dan uiterlijk 10-08-2021 een e-mail bericht aan de projectleider: gemeente@ouder-amstel.nl t.n.v. de heer Maas met als onderwerp “Herinrichting Hoger Einde-Noord 2021-054785”.

Onze voorkeur gaat uit naar een werkgroep van ca. 5 bewoners. Mocht het zo zijn dat er veel meer bewoners zich aanmelden, dan wordt er geloot. De bewoners die zich aanmelden ontvangen zo spoedig mogelijk een bericht hierover. De werkgroep komt ’s avonds door de weeks één à twee keer bij elkaar op het gemeentehuis. De ruimte op het gemeentehuis is ruimschoots geschikt om op 1,5 meter afstand van elkaar de herinrichting te bespreken.

Wanneer u vragen heeft over de werkwijze, dan kunt u contact opnemen met dhr. Maas. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (020) 496 21 21 op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel,
namens deze,
ing. P.M. Louwerse
Teamleider Inrichting en beheer
Duo+ / Afdeling Buurt