Groot onderhoud Koninginnenbuurt

De voorbereidingen van het project groot onderhoud Koninginnenbuurt zijn in volle gang. Primaire aanleiding van het project is het verzakken van het gebied als gevolg van de slappe bodem en de verouderde riolering. Het gehele gebied wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating. De riolering wordt ook vervangen. Dit doen we door een geheel nieuw rioolstelsel aan te leggen waarbij het schone regenwater via aparte buizen rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat het gehele gebied een kwaliteitsimpuls krijgt en klaar is voor de toekomst.

Presentatie ontwerp bomen, bermen en beplanting 

Het voorlopig groenontwerp voor de bomen, beplanting en de bermen in de Koninginnenbuurt is gereed om te presenteren. 

Op woensdag 9 juni jongstleden hebben we na het geven van een toelichting op de uitkomsten van de Bomen Effect Analyse aansluitend wensen en suggesties opgehaald tijdens een online bewonersbijeenkomst. Met behulp van een kaart, afbeeldingen en stellingen hebben we per groenlocatie een goed beeld gekregen van de wensen voor de nieuwe inrichting. Deze wensen zijn samen met de gemeentelijke uitgangspunten vertaald naar een groenontwerp. 

In de toelichting geven we uitleg op de gemaakte keuzes.

Reageren op het ontwerp 

Wij zijn benieuwd wat u van het ontwerp vindt en als u wilt reageren dan kan dat door het invullen van het reactieformulier. Eventueel kunt u ook een vraag stellen. 
Geef uw reactie via het reactieformulier. U kunt reageren tot en met 22 augustus a.s.

Wat doen we met uw reactie?  

Als een reactie vraagt om een aanpassing in het ontwerp dan wordt deze zorgvuldig gewogen waarna er een keuze wordt gemaakt om het al dan niet in het ontwerp aan te passen. 

Ontwerp, contract en aanbesteding

Eind augustus 2020 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Tijdens inloopsessies was er gelegenheid voor het stellen van vragen en er was ruimte om te verzoeken het ontwerp aan te passen. Het ontwerp is aangepast en in december 2020 als definitieve versie aan de bewoners gepresenteerd. 
Na het vaststellen van het ontwerp zijn we gestart met het opstellen van het contract. In dat contract staat omschreven wat en waar de toekomstig aannemer iets moet maken en binnen welke randvoorwaarden dat gedaan moet worden. Het contract is inmiddels gereed en we bevinden ons momenteel in de aanbestedingsfase. Als deze fase volgens planning verloopt dan ontvangen we medio juni 2021 de inschrijvingen en kunnen we eind juni 2021 de opdracht aan de dan bekende aannemer gunnen. 

Bekijk de presentatietekening van het definitieve ontwerp Koninginnenbuurt (pdf, 1 MB)

Wat is in het ontwerp opgenomen

Naast het ophogen van de wegen en het aanbrengen van nieuwe riolering zijn onderstaande onderdelen in het ontwerp opgenomen.

Aanbrengen plateaudrempels

Op de kruisingen komen plateaudrempels. Hierdoor wordt de voorrangssituatie voor alle weggebruikers herkenbaar en daardoor een stuk overzichtelijker. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid. Het zorgt er ook voor dat er een gelijkvloerse aansluiting komt met de trottoirs. Dit zorgt ervoor dat voetgangers comfortabel kunnen oversteken.

Hoger-Amstellaan Strandvlietlaan
Foto: Hoger-Amstellaan Strandvlietlaan

Parkeervakken

Er worden parkeervakken aangebracht. Hierdoor hoeven de geparkeerde auto’s niet meer geheel op de rijbaan en/of gedeeltelijk op het trottoir te staan. En het zorgt ervoor dat er een betere verdeling is.

Parkeren op gelijk niveau als trottoir

De parkeervakken worden op hetzelfde niveau aangebracht als het trottoir. Hierdoor oogt de rijbaan optisch wat smaller en past de automobilist het rijgedrag hierop aan. De schuine banden zorgen voor een rustig straatbeeld en aparte inritconstructies kunnen ook achterwege blijven.

Hogerlustlaan
Foto: Hogerlustlaan

Eenrichtingsverkeer 

Enkele wegen worden aangepast naar eenrichtingsverkeer. Het gaat om het Prinses Ireneplantsoen, Prinses Marijkelaan en Strandvlietlaan. 

Nieuwe materialen

Met het gebruik van nieuwe materialen wordt het aanzien van de gehele buurt flink verbeterd.

Presentatietekening voorlopig ontwerp

U kunt de presentatietekening van het in augustus 2020 gepresenteerde voorlopige ontwerp bekijken. De 360° beelden zijn ook te bekijken, echter kunnen deze op enkele locaties niet geheel overeenkomen met het definitieve ontwerp. 

Projectgebied

De werkzaamheden hebben betrekking op de onderstaande straten;

 • Koningin Emmalaan (tot aan de kruising met de Koningin Wilhelminalaan);
 • Prinses Margrietlaan;
 • Prinses Marijkelaan;
 • Prinses Ireneplantsoen;
 • Strandvlietlaan;
 • Hogerlustlaan (zuidelijk deel);
 • Porto Buenolaan;
 • Amstellandlaan;
 • Hoger-Amstellaan;
 • Oranjehof;
 • Prinses Beatrixlaan.

projectgebied koninginnenbuurt
Foto: Projectgebied (in roze kleur)

Samen werken aan een nieuwe straat

We proberen samen met bewoners te werken aan een straat die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de bewoners.

Hoe hebben we dat gedaan?

In oktober en november 2019 hebben we, samen met de bewoners die zich hadden aangemeld, enkele actieve sessies gehouden. Er is gesproken over aandachtspunten, wensen en suggesties waarbij met behulp van tekeningen en schaalmodellen van rijbanen, trottoirs en parkeervakken direct kon worden gekeken wat er mogelijk is en welke effect dat heeft op andere onderdelen in de straat. Het streven is om per straattype een eenduidige inrichting te krijgen welke als geheel past binnen de eisen en wensen van de gemeente.

koninginnenbuurt workshop
Foto van een werksessie in oktober 2019

In augustus 2020 hebben we het voorlopig ontwerp aan de bewoners en overige belangstellenden gepresenteerd. Tijdens vier middagen en avonden konden belangstellenden het voorlopig ontwerp bekijken en hierover vragen stellen. 

inloopsessie augustus 2020
Foto van een inloopsessie augustus 2020

Bewonersbrieven

Bijeenkomsten

Voorlopige planning

Februari 2021 

Maart / april 2021

Januari - maart 2021 

April - juni 2021 

Augustus 2021 

November 2022                          

Vaststellen ontwerp 

Opstellen groenplan 

Opstellen contract en starten aanbesteding  

Aanbesteding en gunning 

Starten uitvoering (in fasen)  

Uitvoering gereed 

Contact

Hebt u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar koninginnenbuurt@ouder-amstel.nl t.a.v. de heer A. van der Veldt.

Meer informatie

Bekijk oudere informatie op Archiefweb