Tarieven begraafplaats 2024

Hoofdstuk 1

De uitgifte van of het verlengen van de uitgifte van eigen graven

1.1. Het recht bedraagt voor het uitsluitend recht tot begraven, onverminderd de overige rechten:
1.1.1 voor de uitgifte van 20 jaar € 2.497;
1.1.2 voor het verlengen van de uitgifte als in onderdeel 1.1.1. bedoeld, voor een periode van 10 jaar € 1.249.

De uitgifte van een algemeen graf

1.2. Het recht bedraagt voor het verkrijgen van het recht tot begraven en begraven houden van één stoffelijk overschot in een algemeen graf, voor een periode van 10 jaar, onverminderd de overige rechten € 312. 

De uitgifte van of het verlengen van de uitgifte van een eigen urnengraf, een urnennis of een urnenkelder

1.3. Het recht bedraagt voor het uitsluitend recht tot het bijzetten en bijgezet houden van één of meer asbussen, onverminderd de overige rechten:
1.3.1 voor de uitgifte van het eigen urnengraf, de urnennis of de urnenkelder voor een periode van 20 jaar € 2.497;
1.3.2. voor het verlengen van de uitgifte als in onderdeel 1.3.1. bedoeld, voor een periode van 10 jaar € 1.249.

Hoofdstuk 2

Het begraven van stoffelijke overschotten van twaalf jaar of ouder

2.1. Het recht bedraagt voor het begraven van een stoffelijk overschot in de leeftijd van twaalf jaar of ouder:
2.1.1 in gewone tijd € 1.249;
2.1.2 in buitengewone tijd € 2.497.

Het begraven van stoffelijke overschotten van één tot twaalf jaar

2.2 Het recht bedraagt voor het begraven van een stoffelijk overschot in de leeftijd van één jaar of ouder, doch niet ouder dan twaalf jaar:
2.2.1 in gewone tijd € 624
2.2.2 in buitengewone tijd € 1.249

Het begraven van stoffelijke overschotten tot één jaar

2.3. Het recht bedraagt voor het begraven van een stoffelijk overschot in de leeftijd tot één jaar of van een doodgeboren kindje:
2.3.1 in gewone tijd € 312.
2.3.2 in buitengewone tijd € 623

Het bijzetten van asbussen

2.4 Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus in een graf, een urnennis of een urnenkelder:
2.4.1 in gewone tijd € 413.
2.4.2 in buitengewone tijd € 826

Het opgraven en/of herbegraven van stoffelijke overschotten

2.5. Het recht bedraagt voor:
2.5.1 het opgraven van een stoffelijk overschot, anders dan op rechterlijk bevel. € 2.497;
2.5.2 het opgraven van één of meer stoffelijke overschotten waarbij tegelijkertijd herbegraving van deze overschotten plaatsvindt in hetzelfde graf € 623;
2.5.3 het opnieuw begraven van een stoffelijk overschot in een ander graf op de begraafplaats worden geheven de helft van de rechten, genoemd in de onderdelen 2.1. tot en met 2.3. van deze tarieventabel.
2.6 Voor de toepassing van onderdeel 2.5. wordt onder stoffelijk overschot mede begrepen de overblijfselen van stoffelijke overschotten die na de wettelijke grafrust van 10 jaar nog in het graf aanwezig zijn.

Het afnemen en terugplaatsen van grafbedekkingen

2.7 De rechten bedragen voor het afnemen en weer terugplaatsen van grafbedekkingen op:
2.7.1 particuliere graven, niet zijnde een particulier urnengraf of een particuliere urnennis € 341;
2.7.2 particuliere urnengraven en particuliere urnennissen € 67. 

Het ruimen van een particulier graf

2.8 Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een particulier graf € 2.497.
2.9 Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een particulier urnengraf € 413.

Hoofdstuk 3

Het gebruik van de aula

3.1 Het recht bedraagt voor:
3.1.1 het gebruik van de aula, per halfuur € 152;
3.1.2 het gebruik van de koelcel, per dag € 163;
3.1.3 het gebruik van de geluidsinstallatie, per keer € 64;
3.1.4 het gebruik van de aula als mortuarium (all-in tarief), per keer, met inbegrip van het gebruik van de koelcel en de geluidsinstallatie € 926. 

Hoofdstuk 4

Het onderhoud van de begraafplaats en van graven, die op 16 maart 2004 (het moment van de inwerkingtreding van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2004") reeds waren uitgegeven. 

Inleidende bepaling

4.1. Dit hoofdstuk is van toepassing op particuliere graven of algemene graven:
4.1.1 die op 16 maart 2004 reeds waren uitgegeven respectievelijk in gebruik gegeven waren;
4.1.2 waarvan de uitgiftetermijn (nog) niet na de inwerkingstredingsdatum als in onderdeel 4.1.1. bedoeld op verzoek van de rechthebbende of de gebruik(st)er is verlengd.

De jaarlijkse onderhoudsrechten

4.2 Het recht bedraagt per jaar voor:
4.2.1 de bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats € 68.
4.2.2 het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafbedekking, onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.1.1., per kalenderjaar voor:
4.2.2.1 een liggende zerk, die twee graven dekt € 68;
4.2.2.2 een roef, waarop de in onderdeel 4.2.2.1. bedoelde zerk rust € 447;
4.2.2.3 een liggende zerk, die één graf dekt € 36;
4.2.2.4 een roef, waarop de in onderdeel 4.2.2.3. bedoelde zerk rust € 24;
4.2.2.5 een onderdeel van een grafbedekking, per onderdeel, waarbij als onderdeel wordt aangemerkt: € 36;

a. een kruis of een monumentje op een zerk;
b. een steen;
c. een stel banden;
d. stenen paaltjes met of zonder kettingen;
e. een vrijstaand monument;
f. een kelder.

4.2.2.6 een urnennis of urnengraf € 36.
4.3 In de in onderdeel 4.2. bedoelde rechten zijn mede begrepen een bijdrage in de kosten van het onderhouden van paden en groenvoorzieningen en de begraafplaats in het algemeen.
4.4 Voor gedeelten van een grafbedekking, die geen onderdeel zijn van de afkoopsom als bedoeld in onderdeel 4.5. die voor hetzelfde graf is voldaan voor de datum van ingang van de heffing van de "Verordening  begraafplaatsrechten 2004" (1 maart 2004), worden de rechten geheven zoals bedoeld in onderdeel 4.2.2. van deze Tarieventabel.

Afkoop van de jaarlijkse onderhoudsrechten (zonder verlenging van de uitgifte van een graf)

4.5 De jaarlijkse rechten, genoemd in onderdeel 4.2., kunnen worden afgekocht:
4.5.1 met uitsluitend recht voor bepaalde tijd tot het einde van het tijdvak waarvoor het uitsluitend recht is verleend door betaling ineens van het bedrag dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van de jaarlijkse rechten met het resterend aantal jaren waarvoor het uitsluitend recht is verleend;
4.5.2 met uitsluitend recht voor onbepaalde tijd voor een periode van tien jaren door betaling ineens van tienmaal de jaarlijkse rechten.

Hoofdstuk 5 

Het onderhoud van de begraafplaats en van graven, die na 16 maart 2004 (de inwerkingtreding van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2004") zijn of worden uitgegeven dan wel waarvan de uitgiftetermijn wordt verlengd.

Inleidende bepaling

5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing op particuliere graven of algemene graven: 
5.1.1 die na 16 maart 2004 zijn uitgegeven, respectievelijk in gebruik gegeven waren;
5.1.2 die reeds voor 16 maart 2004 zijn uitgegeven, maar waarvan de uitgifte- termijn na de inwerkingstredingsdatum van meergenoemde verordening op verzoek van de rechthebbende of de gebruik(st)er wordt verlengd.

Het onderhouden van particuliere graven

5.2 Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een particulier graf:
5.2.1 voor de periode die aanvangt bij de uitgifte van 20 jaar € 1.930;
5.2.2 voor de periode die aanvangt bij het verlengen van de uitgifte als in onderdeel 5.1.1. bedoeld, voor een periode van 10 jaar € 965;
5.2.3 dat na de in onderdeel 5.1.1. genoemde inwerkingtredingsdatum wordt verlengd als bedoeld in onderdeel 5.1.2. voor elk jaar dat de uitgiftetermijn van een eigen graf wordt verlengd € 94.

Het onderhouden van algemene graven

5.3 Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een algemeen graf, voor de periode die aanvangt bij het verlenen van het recht van 10 jaar als bedoeld in onderdeel 1.2. van deze Tarieventabel € 480. 

Het onderhoud van een particulier urnengraf, een urnennis of een urnenkelder 

5.4 Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een particulier urnengraf, een urnennis of een urnenkelder:
5.4.1 voor de periode die aanvangt bij de uitgifte van 20 jaar € 1.930;
5.4.2 voor de periode die aanvangt bij het verlengen van de uitgifte als in onderdeel 5.3.1. bedoeld, voor een periode van 10 jaar € 965.

Overige bepalingen omtrent het onderhoud

5.5 In de onderdelen 5.1. tot en met 5.4. bedoelde rechten zijn mede begrepen een bijdrage in de kosten van het onderhouden van paden en groenvoorzieningen en de begraafplaats in het algemeen.

Hoofdstuk 6 

Het in- of overboeken in het register van de begraafplaats

6.1 Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een in- of overboeking in het register van de begraafplaats € 27.

Het verstrekken van een grafakte

6.2 Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een grafakte of een duplicaat daarvan € 27. 

Het verstrekken van een vergunning

6.3 Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
6.3.1 een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van gedenktekens of andere voorwerpen op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere urnenkelder daaronder begrepen € 78;
6.3.2. een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van gedenktekens of andere voorwerpen op een algemeen graf € 53; 
6.3.3 een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van een plaat ter afsluiting van een urnennis € 78;
6.3.4 een vergunning tot het plaatsen of verwijderen van een grafkelder € 623;
6.4 De in de onderdelen 6.3.1. tot en met 6.3.3. genoemde rechten worden niet geheven voor een wijziging van een eerder verleende vergunning, welke wijziging uitsluitend de wijziging van de inscriptie van één der gedenktekens betreft.

Het verstrekken van een lijkkist

6.5 Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een lijkkist € 541. 

Behoort bij raadsbesluit van 21 december 2023, nr. 2023/69.

De raadsgriffier,
L.W.F. Örsçek-Moolenaar,

De voorzitter,
J. Langenacker